آمارنامه

تعداد دوره‌ها                              8 

تعداد ارسال شده                      921

تعداد پذیرفته شده                     33 

تعداد نویسنده                           500       

نسبت دریافت فایل بر مقاله     609.07

فصل نامه جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد:   Physical Geography Quarterly

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری:  الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

ابر واژگان