آمارنامه

تعداد دوره‌ها                              7 

تعداد ارسال شده                      871

تعداد پذیرفته شده                     34 

تعداد نویسنده                           499       

نسبت دریافت فایل بر مقاله     587.65

فصل نامه جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد:   Physical Geography Quarterly

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری:  الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

شماره جاری: دوره 13، شماره 50، زمستان 1399 

ابر واژگان