آمارنامه

تعداد دوره‌ها                              8 

تعداد ارسال شده                      902

تعداد پذیرفته شده                     29 

تعداد نویسنده                           503       

نسبت دریافت فایل بر مقاله     608.26

فصل نامه جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد:   Physical Geography Quarterly

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری:  الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 51، بهار 1400 

2. عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش

صفحه 21-37

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن پور رضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ جواد رمضانی مقدم


ابر واژگان