نویسنده = احسان قلعه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه عملکرد شاخص‌های استخراج عوارض آبی و پوشش برف/یخ (SCG)

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 135-152

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری؛ احسان قلعه


2. بررسی و پتانسیل‌یابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز کهمان استان لرستان

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 61-74

داریوش ابوالفتحی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه