نویسنده = آزاده اربابی سبزواری
تعداد مقالات: 4
1. پایش فصلی خشکسالی در کشور با استفاده از داده های شبکه ای CRU

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 45-62

آزاده اربابی سبزواری


2. بررسی تغییرات فضایی دماهای حدی در سطح ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 109-124

اعظم تاجیک؛ آزاده اربابی سبزواری


3. تحلیل الگوهای همدیدی منجر به نابهنجاری دمایی و تغییرات دمایی دوره گرم در سه دهه اخیر در منطقه غرب و شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 91-110

آنوش کرمی میرعزیزی؛ آزاده اربابی سبزواری؛ قاسم عزیزی