نویسنده = مجتبی قره محمودلو
تعداد مقالات: 1
1. اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب‌های سطحی استان گلستان جهت اهداف آبیاری، مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 75-88

نادر جندقی؛ علی حشمت پور؛ مجتبی قره محمودلو؛ سعیده پسند