نویسنده = یوسف قویدل رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد محصولات سنجش از دور در شناسایی نواحی بحرانی ناشی از دماهای فرین ماهانه در ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 89-98

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ یوسف قویدل رحیمی


2. تحلیل زمانی مکانی سالانه توفانهای تندری استان تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 87-100

محمود احمدی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ محدثه جانثاری