نویسنده = مهدی جعفری
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی انگیزه ژئوتوریسم در انتخاب چشمه های باداب سورت با مدل SDAC

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 57-72

صمد فتوحی؛ محمدرضا علیزاده؛ فاطمه اسلام فرد؛ مهدی جعفری