نویسنده = کمال امیدوار
تعداد مقالات: 2
1. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


2. ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 73-90

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده؛ میثم ثمره قاسم