نویسنده = معصومه نبوی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 73-90

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده؛ میثم ثمره قاسم