نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط تغییرات مکانی- زمانی پوشش برف و دمای سطح زمین در البرز میانی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 53-75

امیرحسین حلبیان؛ سینا صلحی