نویسنده = محمد سلیقه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تحلیل توزیع فضایی پدیده شرجی در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 31-49

زهرا کره بندی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


2. شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 65-78

ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


3. تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 33-46

طیبه دهقانی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


4. آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-22

زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ صمد کمالی