نویسنده = عیسی جوکار سرهنگی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین سازندهای زمین شناسی و فرم منحنی میزان نقشه های توپوگرافی در بخشی از البرز شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

عیسی جوکار سرهنگی؛ منصور بخشی


2. تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 81-94

عیسی جوکار سرهنگی؛ رضا اسماعیلی؛ نرگس مرتضایی


3. تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس، مطالعه موردی استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 77-87

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ پروین روشن نکو