نویسنده = لیلا شیرزاد ملایری
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل نسبت فراوانی و منطق فازی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جم )

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 15-30

امیر صفاری؛ منیره رعیتی شوازی؛ مریم جان احمدی؛ لیلا شیرزاد ملایری