نویسنده = زهرا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جهات مناسب توسعه شهری بر اساس مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهرستان فارسان)

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 19-32

امیر صفاری؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زهرا حیدری