نویسنده = سعید محمودی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 15-30

بهروز ساری صراف؛ مجید مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ سعید محمودی


2. تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 1-14

علی محمد خورشیددوست؛ سعید زنگنه؛ یوسف زارعی؛ سعید محمودی