نویسنده = محمود خسروی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی دمای کمینه ایستگاه کرج با استفاده از داده های شاخص های پیوند از دور و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 85-103

هانیه شکیبا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ مهدی اژدری مقدم