نویسنده = زینب محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 17-29

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی