کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی شهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثر در گسترش کالبدی آتی شهر خوانسار با استفاده از روش فازی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 0-0

امیر کرم؛ منصوره سادات حسینی