تجزیه و تحلیل ساختاری سیستمهای ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ژئومرفولوژی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

3 کارشناس ارشد ژئومرفولوژی، دانشگاه اصفهان

چکیده

سیستمهای ارضی حوضه میدان گل در واقع تفکیک فرمهای واحدهای ارضی برای کاربردهای مختلف میباشد. سیستمهای ارضی میدان گل به دو سیستم تفکیک و به 6 واحد ارضی تقسیم شدهاند، این کار با توجه به جنس اراضی و مطالعات میدانی صورت گرفت. هر کدام از واحدهای ارضی برای هدفی خاص به کار برده میشود که در این پژوهش مطالعه برای پی بردن به این اهداف میباشد. میدان گل در شهرستان نیریز واقع در استان فارس قرار گرفته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، میدانی میباشد. هدف از این پژوهش بررسی و تقسیم بندی واحدهای ارضی از لحاظ شکل و جنس اراضی و استفاده بهینه از این واحدها برای کاربردهای مختلف از جمله کشاورزی میباشد. نتیجه گیری که از این پژوهش شد، استفاده و کاربری صحیح از زمینهای مختلف میدان گل با توجه به جنس آنها بود که در این پژوهش این اهداف محقق شد.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، حسن. (1378): ژئومورفولوژی کاربردی (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1.
2- احمدی، حسن. (1387): ژئومورفولوژی کاربردی (فرسایش بادی)، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2.
3- احمدی، حسن و سادات فیض نیا. (1380): سازندهای دوره کواترنر، انتشارات دانشگاه تهران.
4- اوجی، محمد رحیم. (1376): مطالعه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی و کانی شناسی برخی از خاک­های جلگه­های مرتفع استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
5- ایوبی، شمس ا... و احمد جلالیان. (1385): ارزیابی اراضی(کاربری­های کشاورزی و منابع طبیعی)، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
6- افشار، عباس. هیدرولوژی مهندسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1364
7- آمار بارندگی ایستگاه­های واقع در حوضه آبریز میدان گل، اداره هواشناسی شهرستان نی ریز.
8- ای بوردی، (1368): محمد. خاک، پیدایش و رده بندی، انتشارات دانشگاه تهران.
9- حاجی آبادی، اعظم و هادی قنبرزاده و ابوالفضل بهنیافر. (1387): ارتباط ناپایداری سطوح مخروط افکنه­ای و عوامل انسانی در دامنه­های جنوبی بینالود (مطالعه موردی: مخروط افکنه بوژان نیشابور)، فضای جغرافیایی، 24.
10- د. فوت، هنری. مبانی خاکشناسی، (1386): ترجمه: شهلا محمودی و مسعود حکیمیان، انتشارات دانشگاه تهران.
11- رامشت، محمد حسین و علیرضا عباسی و مسعود معیری. (1387): تحلیل فضایی و ژنتیکی مخروط افکنه­های ایران، فصل­نامه پژوهش­های جغرافیایی 88.
12- رامشت، محمد حسین و عبدا... سیف. (1383): کاربرد تصاویر ETM لندست و تکنیک GIS در بررسی قلمروهای دیرینه پلایای گاوخونی، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1383.
13- رفاهی، حسینقلی. (1385): فرسایش بادی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران.
14- رفاهی، حسینقلی. (1385): فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران.
15- علیزاده، امین. (1382): اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی.
16- فیض نیا، سادات و دیگران. (1385): بررسی نهشته­های کواترنر به منظور پهنه بندی اراضی مستعد آبخوانداری با استفاده از کنترل هرز آب(کوهدشت لرستان)، مجله بیابان، جلد 11، شماره 1.
17- قرمزچشمه، باقر و دیگران. بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکانیابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه، نشریه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، جلد 59، شماره 3.
18- کرینسلی، دانیل. (1381): کویرهای ایران، ترجمه: عباس پاشایی، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
19- مستمند، رامین. پیدایش، (1377): طبقه بندی و عوامل محدود کننده خاک­های بیابان قطرویه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
20- نادری، محمد. (1387): تحلیل سیستم­های ژئومورفیک در حوضه آبی رودخانه سلطانی، دانشگاه اصفهان.
21- وزارت جهاد کشاورزی(اداره کل منابع طبیعی استان فارس)، (1380): طرح آبخیزداری ارزیابی و اصلاح کاربری اراضی حوضه آبخیز میدان گل.
22- ولایتی، سعدا... . (1387): هیدروژئولوژی سازندهای سخت و نرم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
23- ولایتی، سعدا... . (1386): آبخیزداری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
24- هاشمی طباطبایی، سعید. (1386): استفاده از مواد افزودنی برای بهسازی و پایداری شیب­های مارنی.