امکان سنجی کشت زیتون بر اساس عوامل محیطی با استفاده از GIS در شهرستان بویر احمد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا - معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

چکیده

درخت زیتون به دلیل سازگاری بالا با شرایط محیطی قادر به رشد در طیف وسیعی از انواع مختلف خاکها بوده و همچنین زیتون را میتوان در شرایط خاص توپوگرافی )خصوص ا شیبهای تند و زمینهای کوهپایهای( که مناسب کشت سایر دانههای روغنی نمیباشد، کشت کرد. تمامی این ویژگیهای منحصر به فرد سبب شده است تا کشت زیتون به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. لذا در این پژوهش مناطق مستعد کشت زیتون در شهرستان بویر احمد شناسایی و معرفی شود و همچنین از عوامل محیطی درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع با استخراج از مدل رقومی ارتفاع جهت مطالعه استفاده شده است. در ادامه با بهره گیری از نیازهای رویشی و اثر گذاری و بررسیهای کارشناسی )شرایط محیطی( کشت زیتون، لایههای اطلاعاتی کلاسه بندی و ارزش وزنی هریک از پهنهها مشخص شد. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به تلفیق نقشههای مربوط به عوامل محیطی مناطق غرب و شمالغرب محدودههایی از قسمتهای جنوبی و شمالی این منطقه در زمره مناطق با استعداد بسیار مناسب هستند و قسمتهای از جنوبغرب نیز میتواند از این نظر مقرون به صرفه باشد در مقابل نواحی شمالی و شمالشرقی برای کاشت درخت زیتون و محصول دهی خوب مناسب نمیباشند.

کلیدواژه‌ها


1- ادهمی مجرد، محمد حسین (1373): بررسی اقلیم متناسب با رویشگاه زیتون، سازمان کشاورزی گرگان و گنبد، انتشارات فجر رایانه.
2- اطلس ملی ایران (1378): بخش کشاورزی، انتشارات سازمان نقشه برداری.
3- اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد (1390).
4- اداره هواشناسی استان کهگیلویه و بویر احمد، بخش پژوهشات اقلیمی(1389).
5- صادقی، حسین (1359): کاشت، داشت، برداشت زیتون، تهران، انتشارات تهران.
6- عاکف، م و رحیمی، ل (1386): ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول زیتون در بخشی از اراضی شهرستان رودبار، دهمین کنگره علوم خاک ایران.
7- عظیمی حسینی، محمد و بهبهانی، سید محمود رضا (1390): استعدادیابی و پهنه بندی مناطق مستعد کشت زیتون با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش الگوریتم ژنتیک، مجله مدیریت آب و آبیاری، دوره 1، شماره 2.
8- محمدی دانش وکیلی، حسین(1385): زیتون، کاشت، داشت، برداشت و فرآوری، لاهیجان، انتشارات ندای سبز شمال، چاپ اول، صفحه 83.
9- محمدی، مهدی، قرشی، رضا (1386): شبیه سازی فاکتورهای رشد گیاهان زراعی بر اساس پارامترهای اقلیمی، مجله نیوار، شماره 76.
10- میرموسوی، سید حسن و اکبری، حمید(1389): امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه، مجله چشم انداز جغرافیایی، سال چهارم، شماره 10.
11- میر منصوری، احمد(1379): آشنایی با زیتون، انتشارات سازمان تحقیقات آموزش و معاونت ترویج جهاد کشاورزی.