نگرشی بر ارزیابی آسایش انسانی در شهرستان میناب دهستان تیاب با توجه به شاخصهای زیست اقلیمی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاداسلامی واحد لارستان

2 کارشناس ارشدجغرافیای طبیعی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده

ارزیابی شرایط زیست اقلیمی امروزه به عنوان ابزاری کارآمد در دست برنامه ریزان در مناطق مختلف به حساب میآید. راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با موقعیت اقلیمی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، تابش خورشید و ساعت آفتابی دارد. دما و رطوبت نسبی یک منطقه شاخصی برای بررسی آسایش و راحتی انسان معرفی شده است. در این پژوهش آسایش یا عدم آسایش انسان براساس مدلها و شاخصهای زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ، و ترموهیگرومتریک با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک شهرستان میناب جهت دهستان تیاب طی سالهای 9631 تا 9611 ارزیابی و تعیین شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که منطقه تیاب در طول سال از نظر بیو کلیمایی، از شرایط فوق العاده داغ تا بسیار خنک در ماههای مختلف برخوردار است. با توجه به بررسی شرایط اقلیمی این منطقه، میتوان در بسیاری از برنامه ریزیهای عمرانی و گردشگری این منطقه مراحل رشد و شکوفایی منطقه را با سرعت بیشتری طی کرد.

کلیدواژه‌ها


1- خالدی، شهریار (1374): آب و هواشناسی کاربردی، چاپ اول، نشر قومس.
2- سازمان هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان میناب، داده­های هواشناسی1390.
3- عفیفی، محمد ابراهیم (1390): جزوه درسی دانشگاه اسلامی آزادلارستان.
4- کاویانی، محمد رضا (1360): بررسی پدیده شربی در سواحل و مناطق جنوبی کشور. نشریه انجمن جغرافی دانان ایران، دوره اول، شماره سوم.
5- کاویانی، محمد رضا (1372): بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصل نامه تحقیقات جغرافیایی شماره 28، ص 108-77.
6- لشکری، حسن و داودی، رضا (1383): تحلیل شرایط بیو کلیمایی انسانی استان آذربایجان­غربی به روش بیکر، فصل­نامه جغرافیایی سرزمین، شماره 3، ص53-34.
7- محمدی، حسین (1376): آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.
8- محمدی، حسین (1386): آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.
9- محمدی، حسین و سعیدی، علی(1387): شاخص­های زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسانی. (مطالعه موردی، شهر قم) مجله محیط شناسی. دانشگاه تهران.
10- ناظم السادات. س.ج و مجنونی،1 (1387): بررسی میزان راحتی انسان در شرایط ابررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف. مجله محیط شناسی دانشگاه تهران.
in-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:normal'>15: Orlandi, F, L.Ruga, B.Romano and M. Fornaciari. (2005): Olivefloeering as an Indicator of Local Climatic Change, Department of Plant Biology and Agro Environmental Biotechnology, University of Perugia. Italy, Pages: 169-171.