مطالعه مورفوتکتونیکی حوضه تنگ براق

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

چکیده

حوضه آبریز تنگ براق در 521 کیلومتری شمالغرب شهر شیراز بین طولهای جغرافیایی 12 تا 15 شرقی و عرضهای جغرافیایی 5.01 تا 55 شمالی قرار دارد . در این ناحیه در مختصات X= 604171 Y=3390531, سد ملاصدرا واقع شده است. به منظور برآورد میزان فعالیت تکتونیکی منطقه در این مقاله چند شاخص مورفو تکتونیکی شامل انتگرال هیپسومتری، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره و شاخص پیچ و خم جبههی کوهستان بررسی و با استفاده از نتایج به دست آمده میزان فعالیت تکتونیکی در قسمتهای مختلف منطقه با یکدیگر مقایسه شدهاند. به نظر میرسد در تحلیلهای مورفوتکتونیکی میزان فعالیت تکتونیکی در محدوده اطراف سد افزایش مییابد و این افزایش در تمام منطقه مورد مطالعه دیده میشود. شاخص پیشانی کوهستان در اطراف سد از 505 به 505 رسیده که نشان دهنده فعال بودن منطقه است . منطقه بر اساس طبقه بندی فعالیت تکتونیکی نسبی در دسته دوم یعنی از نظر تکتونیکی فعال قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


1- آقانباتی، علی(1385): زمین شناسی ایران چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
2- نقشه زمین شناسی درودزن، چشمه دزدان و یاسوج با مقیاس1:100000، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
3- ارفع نیا، رامین (1389): تکتونیک فعال در منطقه­ی اقلید، کاربرد مدل رقومی سرزمینی (DTM) در مورفوتکتونیک، فصلنامهزمینشناسیکاربردی، سال6 ، شماره 4 ، صفحه 245-256.
4- پورکرمانی، محسن و سلگی، علی (1388): مورفوتکتونیک، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران.
1-   زمانی، احمد و ملک، علیرضا( 1376): کاربرد شاخص­های مورفومتریک در مطالعات نئوتکتونیکی بخش­های جنوبی البرز مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه شیراز.