ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرشیراز با استفاده از شاخصهای دمای معادل فیزیولوژی ( PET ) و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده ( PMV)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور اصفهان

2 کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

آب و هوا به عنوان یکی از عوامل محیط طبیعی نقش مهمّی را در فعالیّتهای انسان به ویژه
گردشگری ایفا میکند. در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر شیراز
- از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شیراز در یک دوره آماری 61 ساله ) 5002
6990 ( استفاده شده است. روش مورد استفاده برای ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی، شاخص
دمای معادل فیزیولوژیک و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده میباشد. نتایج این پژوهش
نشان میدهد که بالاترین شرایط اقلیمی برای گذران اوقات فراغت و فعالیتهای گردشگری در این شهر به صورت دو دوره مجزا در اواسط فصل بهار)ماه می( و ابتدای فصل پاییز )ماه اکتبر(واقع شده است. تداوم تنش گرمایی متوسط از ماه ژوئن تا اوت و تنش سرمایی با در جههای مختلف از ماه نوامبر تا پایان فصل زمستان عاملی برای محدودیت گردشگری طی این ماهها میباشد. سایر ماهها با شرایط حرارتی کمی گرم و کمی خنک از نظر دمایی و رطوبتی شرایط نسبتا" مناسبی برای گردشگری دارا هستند. بنابراین در شهر شیراز حدود 2 ماه از سال برای گردشگری و بازدید شرایط مطلوبی برقرار میباشد.

کلیدواژه‌ها


1- ابوالحسنی، بیژن (1382): قابلیت­ها و محدودیت­های اقلیمی صنعت گردشگری در ایستگاه­ستان رامسر و تنکابن، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی.
2-ابراهیمی، ناصر (1383): ارزیابی اقلیم برای توریست سردشت، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی.
3- دهقانی، آ. (1389): اقلیم آسایش گردشگری در جزیره قشم (به روش TCI)، همایش منطقه­ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه­ریزی محیطی، خرم آباد.
4- ذوالفقاری، حسن، (1386): تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری در تبریز با استفاده از شاخص­های pet و pmv، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 62، ص 129-141.
5- زینالی، بتول. جلالی، طاهره. ایاسه، فهیمه. صیاد اصغری، ا.، (1389): بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجان­شرقی با استفاده از شاخص PET، همایش منطقه­ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد.
6- کهنموئی، جواد(1383): بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی.
7- گندمکار، امیر، اسماعیلی، رضا، (1390): ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری با استفاه از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 75.
8- محمّدیان، نوشین،(1383): تأثیر اقلیم بر صنعت گردشگری کرمانشاه، دانشگاه تهران، پایان­ نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی.