تهیّه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی غرب استان گیلان با مقیاس 0005111 (مطالعه موردی 0 محدوده آستارا حویق)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا ، گروه جغرافیای طبیعی، آستارا، ایران

چکیده

در بسیاری از کارهای مدیریت محیطی و آمایش سرزمینی، مهمترین و مفیدترین کمک یک ژئومورفولوژیست، نمایش اشکال و عوارض سطح زمین بر روی نقشههای ژئومورفولوژی میباشد، زیرا اینگونه نقشهها هم دارای ویژگیهای مورفومتریک و هم مورفوژنیک هستند و میتوانند به عنوان نقشههای پایه و اساسی در طرحهای مدیریت منابع محیطی و آمایش سرزمینی مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله نتیجه طرح پژوهشی تحت همین عنوان )تهیّه نقشه ژئومورفولوژی غرب گیلان با مقیاس 0005111 (میباشد که طی مدت 3 سال در محدوده پژوهش توسط نگارنده انجام گرفته است. روش پژوهش، بر پایه اصول فرم و فرآیند از روی نقشههای توپوگرافی 0005111 ، زمین شناسی 00011111 ، عکس هوایی، تحلیلهای انجام گرفته و در چند مرحله بازدید صحرایی تمام اطّلاعات با دادههای بدست مطابقت داده شده و مورد ارزیابی قرار گرفت است. نتیجه پژوهش شامل 33 برگ نقشه )توپوگرافی، شیب، زمین شناسی و ژئومورفولوژی( به همراه 9 برگ توضیحهای برای معرفی هر برگ نقشه که مجموعا" به صورت یک جلد اطلس تهیّه و ارایه شده است. امید است که این کار زمینهای فراهم سازد تا به توان اینگونه نقشهها را در سطح وسیع و پوشش سراسری برای تمام استانهای کشور
تهیّه کرد و گزارش آن را در اختیار سازمانهای اجرایی و اداراهها قرار داد.

کلیدواژه‌ها


1- احمدی، حسن، (1378): ،ژئومورفولوژی کاربردی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
2 -تصاویر ماهواریی غرب استان گیلان 1:100000 سازمان سنجش از دور (چاپ سال 2001 )ثروتی،
3- ثروتی، محمّد رضا، نقشه ژئومورفولوژی ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح کشور،
4- ثروتی، محمّد رضا و سرور، جلیل الدین، (1378): تهیّه و تفسیر نقشه­های توپوگرافی، انتشارات امیر کبیر.
5- سرور، جلیل الدین، (1381): تهیّه نقشه­های ژئومورفولوژی شرق گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
6- شهماری، رفعت، (1379): تهیّه و ترسیم نقشه­های ژئومورفولوژی، جزوء درسی.
7- شهماری، رفعت، (1390): پالئوکلیمای آق اولر با تاکید بر شواهد ژئومورفولوژی.
8- شهماری، رفعت، (1389): طرح پژوهشی: تهیّه و ترسیم نقشه­های ژئومورفولوژی غرب استان گیلان با مقیاس 1:25000، مجری طرح، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.
9- رامشت، محمّد حسین، (1384): نقشه­های ژئومورفولوژی، انتشارات سمت.
10- عکس­های هوایی غرب گیلان 1:20000 سازمان نقشه برداری کشور(چاپ سال 1373).
11- نقشه توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور (چاپ سال 1361).
12- نقشه توپوگرافی 1:25000 سازمان جنگل­ها و مراتع کشور(چاپ سال 1373).
13- نقشه گسل­های گیلان 1:250000 سازمان زمین شناسی کشور(چاپ سال 1373).
14- نقشه زمین شناسی رشت – قزوین 1:100000 و گزارش آن، سازمان زمین شناسی کشور(چاپ سال 1985).
15- نقشه زمین شناسی استان اردبیل 1:100000 و گزارش آن، سازمان زمین شناسی کشور(چاپ سال 1985).