ناحیه بندی استان لرستان با استفاده از تحلیل خوشهای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

استفاده از روشهای آماری پیشرفته نظیر تحلیلهای آماری چند متغییره یکی از روشها برای تفکیک نواحی از هم میباشد. در مطالعه حاضر بر اساس روشهای تحلیل خوشهای سلسله مراتبی و مقایسه روشهای مختلف آن، دادههای سالانه و ماهانه 9 ایستگاه به مدت 01 سال ) 0739 تا 0711 ( از اداره کل هواشناسی استان لرستان اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. هدف از این مطالعه علاوه بر نشان دادن چگونگی انجام مراحل تحلیل خوشهای، ناحیه بندی اقلیمی استان لرستان به چهار ناحیه شامل: 0( نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد )الشتر، ازنا(؛ 2( نیمه مرطوب با تابستان نسبتا" گرم و زمستان سرد )الیگودرز، بروجرد(؛ 7( نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان معتدل )خرم آباد و کوهدشت(؛ 4( نیمه خشک با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا" سرد )پلدختر( میباشد. پهنه بندی استان با استفاده از ARC GIS صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1- ذولفقاری، حسن، ساری صراف، بهروز (1377): مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول و دوم، سال سی و یکم.
2- ساکی، مجتبی، با راهنمایی شاهرخوندی، منصور (1387): تعیین حوضه های اقلیمی استان لرستان به منظور ارائه طرح­های معماری مناسب و هماهنگ با اقلیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خرم آباد.
3- سنجری، سارا (1386): راهنمای کاربردی Arc GIS 9.2، نشر تهران، عابد.
4- شاهرخی، منصور، پروانه، بهروز، ساکی، مجتبی (1387): فصل­نامه جغرافیای طبیعی.
5- شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (بهار 1387): معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان (سازمان آب منطقه).
6- علیجانی، بهلول (1383): آب و هوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
7- غیور، حسنعلی، منتظری، مجید (1383): پهنه بندی رژیم­های ایران با مؤلفه­های مبنا و تحلیل خوشه­ای، مجله جغرافیا و توسعه، شماره پاییز و زمستان، صص 24-22.
8- کاویانی، محمد رضا، علیجانی، بهلول (1382): مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
9- گرامی مطلق، علیرضا، شبانکاری، مهران (1385): پهنه بندی اقلیمی استان بوشهر، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 20، شماره 10، صص 210-187.
10- لشنی زند، مهران، پروانه، بهروز، بیرانوند، فتانه (1390): طبقه بندی اقلیمی استان لرستان، سال چهارم، شماره 11.
11- مسعودیان، ابوالفضل، کاویانی، محمد رضا (1388): اقلیم شناسی ایران، انتشارات اصفهان.
12- مهدوی، مسعود (1385): کاربرد آمار در جغرافیا، انتشارات قومس.