رتبه بندی انگیزه ژئوتوریسم در انتخاب چشمه های باداب سورت با مدل SDAC

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 مربی دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

دیدنیها و پدیدههای زمینشناسی یکی از جذابترین زمینههای گردشگری است که میتواند در ژئوتوریسم یا زمین گردی که چشم انداز اقتصاد آینده است بسیار مورد ت و جه قرار گیرد.
ژئوتوریسم شکل پایدار گردشگری مبتنی بر طبیعت است که تمرکز اصلی آن بر تجربه و ادراک طبیعت و یادگیری درباره آن میباشد و براساس توسعه پایدار و همه جانبه تعریف میشود و
مدیریت آن به گونهای است که پیامدهای منفی حاصل از آن ناچیز، منافع آن برای جوامع محلی حداکثر و موجبات رفاه آنها را تامین میکند. کشور ایران دارای طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و داشتن مناطقی سرشار از پدیدههای منحصر به فرد علوم زمین میباشد که بررسی این جاذبهها برای شناخت بیشتر آنها ضروری به نظر میرسد . چشمههای باداب سورت با دارا بودن چشم اندازهای زیبا و پدیدههای ژئومورفولوژیکی منحصر به فرد، تنوع جانوری، پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهمترین منابع گردشگری استان مازندران به شمار میآید. حفظ و نگهداری این ذخایر ارزشمند به خصوص پدیدههای زمین شناسی بینظیر که حاصل میلیونها سال تغییر و تحولات کره زمین در این منطقه است، نیازمند برنامهریزی و اقدامات اساسی منطقهای و بین المللی است تا بر اساس اصول توسعهی پایدار و تعهدات نسل حاضر به نسلهای آینده، برای تداوم حفظ این میراث جهانی اقدام شود. بنابراین شناخت انگیزه ژئوتوریسمها برای باز دید یک جاذبه طبیعی جهت ارایه برنامهریزی برای حفظ منابع طبیعی و توسعه گردشگری امری ضروری و لازم خواهد بود. به این منظور در این پژوهش به بررسی انگیزه انتخاب ژئوتوریسمها برای بازدید از منطقه باداب سورت در استان مازندارن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیل است. در این پژوهش برای نزدیک شدن رتبهها به واقعی ت و نتیجه بهتر از مدل SDAC0 )ترکیبی از روش دلفی AHP و ضریب همبستگی ( استفاده کردهایم. نتایج یه دست آمده نشان میدهد بیشترین انگیزه بازدید کنندگان از منطقه ژئوتوریسمی باداب سورت جاذبههای طبیعی بوده است.

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیم زاده، عیسی، آقاسی زاده، عبد ا...، (1388): تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری در ناحیه ساحلی چاه بهار، مجله مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره 1.
2- آیتی، فریماه، غفاری، رامین، (1390): ژئوتوریسم و قابلیّت­های آن در توسعه منطقه مشایخ، اولین همایش زمین شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
3- حاج علیلو، بهزاد، نکویی صدر، بهرام، (1390): ژئوتوریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
4- رضوانی، علی اصغر، (1380): نقش اکوتوریسم در حفاظت از محیط زیست، مجله محیط شناسی، شماره 31.
5- صبوری، طاهره، یوسفی، اعظم، (1386): ژئوتوریسم نگرشی نو به سوی توسعه منابع و مدیریت محیط در ایران، مجموعه مقالات همایش منطقه­ای جغرافیا، گردشگری، توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، 131-117.
6- طاهری، کمال، (1386): ژئوتوریسم، رهیافتی نو در توسعه پایدار محیطی، مجموعه مقالات اوّلین همایش جغرافیا و آمایش سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
7- عبد ا... زاده، محمود، (1379): برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای جهانگردی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
8- محمّد ابراهیم عفیفی، عبد الرسول قنبری، (1388): بررسی جاذبه­های ژئوتوریستی گنبدهای نمکی لارستان مطالعه موردی گنبد نمکی کرموستج، فصل­نامه جغرافیای طبیعی، سال دوم، شماره 6.
9- محمّد علی پور، رسول، (1388)، ارائه دیدگاهی از رفتار مصرف کننده در صنعت گردشگری www.tourismscience.ir .
10- محمّدی، علی، لک، راضیه، رحیمی، الهه، (1389): معرفی چشمه تراورتنی "چشمه سورت اورست" به عنوان ژئوپارک ملّی، نخستین کنفرانس پژوهش­های کاربردی منابع آب، کرمانشاه .
11- میر حسینی، سیّد ابوالقاسم، نوجوان، محمّد رضا، (1389): بررسی ژئوتوریسم استان یزد، مجموعه مقالات همایش منطقه­ای جغرافیا، گردشگری، توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، 183_173.