ارزیابی شاخصهای درونیابی در پهنهبندی خشکسالیها با استفاده از GIS (مطالعه موردی: لارستان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، ایران

چکیده

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمیی اسیتا ایید پدییده شرایطی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکد است رخ دهیدا
آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیشبینی و پهنهبندی شیدتهای خشکسیالی میتوانید خطیر زیانهای ناشی از اید پدیده را تا حد قابل توجهی کاهش دهدا پژوهش حاضر، تلاشیی بیرای
ارزیابی دقت روشهای درونیابی مکانی به منظور پهنهبنیدی شیدّتهای خشکسیالیهای رخ داده در لارستان در سال 1349 با استفاده از شاخصهای درصد نرمال بارندگی ) PNPI (، بارش استاندارد ) SPI (، دهکهای بارش ) DPI ( و ناهنجاری های بارش ) RAI ( میباشدا بدید منظیور از دادههای مربوط به 79 ایستگاه بارانسنجیهای لارستان کیه از پیراکنش مناسیبی برخیوردار بودند استفاده شد و روشهای معکوس فاصله ) IDW ( با توانهای یک تا 3، کریجینگ معمیولی ( OK ( و کریجینگ عام ) UK ( مورد بررسی قرار گرفتا

کلیدواژه‌ها


1- بداق جمالی ج،آسیایی م، صمدی نقاب س و جوانمرد س، (1385): مدیریت خشکسالی. انتشارات سخن گستر.چاپ اول.
2- دیداری ش، زند پارسا ش و کامگار حقیقی ع. (1389): تهیه اطلس سرمازدگی گیاهان زراعی و درختان در لارستان. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن ماه کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
3- زارع ابیانه، ح. و محبوبی، ع. (1383): " بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در منطقه همدان بر اساس شاخص‌های آماری خشکسالی" مجله علمی- پژوهشی و سازندگی، شماره 64، صص 7-2.
4- شعبانی م. (1388): ارزیابی کاربرد روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شدت‌های خشکسالی لارستان. مجله مهندسی آب، سال دوم، بهار 1388. صص 36-31.
5- عامری ع، کامران خ، عبدالهی س و رضائیان ش. (1389): مقایسه‌ی روش‌های درون‌یابی در پهنه‌بندی خشکسالی استان کرمان با استفاده از GIS. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن ماه کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6- محمدی ج. (1385): پدومتری. جلد دوم آمار مکانی. نشر پلک، چاپ اول.
7- محمدی مطلق ر. (1389): کارایی نمایه‌های خشکسالی هواشناسی درمدیریت خطر خشکسالی‌های سه دهه اخیر شیراز. دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن ماه کرمان. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
8- مهدوی م، حسینی چگینی ا، مهدیان م و بندرآبادی، ر.(1383): مقایسه روش‌های زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارش سالانه در مناطق خشک و نیمه خشک جنوی شرقی ایران. مجله منابع طبیعی ایران، جلد 57، شماره 2، صص 1 تا 17.
 9- مهدیان م. (1385): کاربرد زمین آمار در خاکشناسی، کارگاه آموزشی کاربرد زمین آمار در خاکشناسی اولین همایش خاک، توسعه پایدار و محیط زیست 18-17 آبان ماه 1385، دانشگاه تهران.
10- یزدانی م، چاوشی س، شیروانی ک و خداقلی م. (1385): بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در زیر حوضه‌های آبخیز زاینده رود. اولین همایش منطقه‌ای بهره‌برداری بهینه از منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده رود. شهرکرد.