قابلیّت کّشت اّراضی دّر شّهرستان مّاهشهر بّا اّستفاده اّز مّدل پّارامتریک ژّئومورفولوژیکی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه جغرافیا، ماهشهر، ایران

چکیده

شناخت و درجه بندى پتانسیل تولید اراضى، مىتواند به نحوه بهره بردارى بهینه از این منابع کمک شایانى بنماید. همچنین با شناسایى مناطق مستعد و نحوه پراکنش آنها در مناطق
مختلف، میتوان پتانسیل تولیدی اراضى را مشخص و با اعمال روشهاى مدیریتى مناسب حداکثر بهره برداری را به عمل آورد. در این مطالعه اطلاعات خاک و اراضى، توپوگرافى)شیب
ارتفاع( و دادههاى هواشناسى)متوسط بارندگى( دادههای زمین شناسی)نوع سنگ( و حساسیت به فرسایش خاک در شهرستان ماهشهر مطالعه شد. براى این منظور لایههای فوق با استفاده از اطلاعات موجود، در محیط GIS به صورت بانک اطلاعاتى تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از تهیه لایهها، با تلفیق نقشههای به دست آمده در محیط نرم افزار ArcGis10.2 با استفاده از مدل سلسله مراتبی، مناطق مختلف بر اساس استعدادشان به سه پهنه خوب، متوسط و ضعیف پهنه بندی گردیدند.
واژگان کلیدی: قابلیت اراضی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه بندی، مدل سلسله مراتبی، شهرستان ماهشهر.

کلیدواژه‌ها


1- ایلانلو مریم، (1389): مدل­سازی و پهنه بندی خطر وقوع حرکات توده­ای در حوضه آبخیز سد کرج. نشریه جغرافیای طبیعی.
2- دماوندى عباسعلى، طاهرى مهدى، اسماعیلى محمد، خلفى جعفر، (1389): پهنه بندى مناطق مناسب کشت گندم دیم در استان زنجان با استفاده از GIS. فن آوری­هاى نوین کشاورزى (ویژه زراعت و باغبانى)، سال چهارم، شماره اول، بهار.
3- گریوانی گل محمد، (1392): تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیّت­های RS و GIS. نشریه پژوهش­های زراعی ایران جلد 11، شماره 1، بهار.
4- قنواتی، عزت ا...، کرم امیر، ضیائیان پرویز، منصوریان سمیرمی، بهشتی جاوید ابراهیم، (1392): مقایسه­ی مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیّت اراضی برای کشت آبی، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، شماره 4، بهار.
5- نصری زداه، لیلا، 1393، قابلیّت سنجی وقوع زمین لغزش در جادّه کرج – چالوس، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیایی طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.