آزمون مدلهای ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای اندیمشک و ماهشهر خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران

3 استادیارگروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر،پدیده خشکسالی وترسالی در دو منطقه اندیمشک و ماهشهر دراستان خوزستان ، بر اساس داده های ایستگاه های هواشناسی در یک دوره زماانی 08 سااله 5138 5113 (، ماورد - بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از شاخصهای استاندارد شده بارش (SPI) ، درصد از نرماا (PN) ، روش نیچه (NITZCHE) ، Z نرما و شاخص دهکها بارای سانشش میااان شاد و تاداو دوره خشکسالی وترسالی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که در تمامی شاخصها، سا هاای باا بارش نرما از توالی و تدوا بیشتری نسبت به سا های خشاک و مرواوب برخاوردار بودناد. باه گونهای که براساس شاخص SPI ، ایستگاه اندیمشک دارای 51 ساا باارش تقریباار نرماا اسات وایستگاه ماهشهر نیا دارای 51 سا بارشی تقریبار نرما بود، بر اساس شااخص PN ، در ساا 31 در هر دو ایستگاه ماهشهر و اندیمشک خشکسالی شدید واقع شده است. بر اساس روش نیچاه در ایستگاه اندیمشک 51 سا نرما و در ایستگاه ماهشهر 51 سا بارش نرما اتفاق افتااده اسات. بر اساس شاخص Z نرما ، در ایستگاه اندیمشک دو سا 5113 و 5115 ( و در ایستگاه ماهشاهر
یک سا 5113 ( به عنوان سا بارش دارای خشکسالی شدید مکتوب گردیاده اسات. بار اسااس شاخص دهک، خشک ترین سا بارشی هر دو ایستگاه اندیمشک و ماهشاهر ساا هاای 13 و 31 است که در دهک او واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


1- امین، س. (1379): بررسی نمایه­های خشکسالی مطالعه موردی: باجگاه شیراز، مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی مسائل خشکسالی استان فارس، صص 55-45.
2- بذر افشان، ج. (1379): بارش موٍر نگرشی تازه بر روند شدت و تداوم خشکسالی­ها، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی کرمان، جلد اول، صص 406-393.
3- خلجی، م. شایان نژاد، م. (۱۳۸۰): تعیین شدت و تداوم خشکسالی جهت مبارزه با بحران­های کم آبی در مناطق شهر کرد، زابل و زاهدان، اولین کنفرانس مقابله با خشکسالی، کرمان، صص 143-127.
4- زارع ابیانه، ح. ، محبوبی، ع. ا. و حیدری، م. ،(۱۳۸۰): بررسی­های شاخص­های خشکسالی غرب کشور. اولین کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی. همدان.
5- فرج زاده، م. موحد دانش، ع. ا. و قائمی، ه.، (۱۳۷۴): خشکسالی در ایران. مجله دانش کشاورزی. جلد 5. شماره­های ۱ و 2. دانشگاه تبریز.
6- کرباسی، پ. (1380): اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی استان اصفهان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، دانشگاه زابل، جلد اول، صص 396-385.
7- نساجی زاده، م. و صانعی، م. (۱۳۸۰): آنالیز سری­های زمانی داده­های بارش ماهانه، شاخصSPI  برای زابل و اصفهان، اولین کنفرانس مقابله با خشکسالی، کرمان، صص 246-235.
8- لشنی زاده، م. و خرمیان، ن. (1380): پهنه بندی خشکسالی­های اقلیمی در استان لرستان با بکارگیری شاخص­های آماری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب زابل، جلد دوم، صص 121-102.
9- یوسفی، ی و فتحی، ق. (1386): تعیین سیست­ها و مبانی مدیریت قبل، حین و بعد از خشکسالی در اکوسیستم­های مرتعی، گزارشات و مقالات اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی.