نقش سامانه‌های تصمیم‌یار در مدیریت بحران آب شهر تهران با استفاده از نرم‌افزار وِنسیم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان،لارستان،ایران

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران

3 پژوهشگر دکترا ومربی مرکز مطالعات پدافند غیر عامل ،تهران،ایران

چکیده

    کلید تحرک و پویایی در هر بحرانی، مربوط به سامانه جمع‌آوری و چگونگی مدیریت آن است. از این رو سازمان‌های موفق و مقتدر تلاش می‌کنند تا تمرکز اقدام خود را در جمع­آوری اطلاعات، دسته­بندی به موقع و تجزیه و تحلیل و نحوه بکارگیری آن قرار دهند که این مهم با تحقق موارد ذیل مشهود خواهد گردید:
بهره‌گیری از امکانات پیشرفته فنآوری در راستای ایجاد بستر متناسب برای اتخاذ راهبردهای تخصصی با توجه به تدابیر مرتبط؛ افزایش سرعت پردازش، دسته­بندی، ذخیره و بازیابی اطلاعات و ایجاد پویایی و تحرک در تصمیم­گیری­ها خصوصا در زمان بحران؛ کاهش هزینه‌ها، نیروی انسانی و جلوگیری از موازی­کاری با کاهش تعدد فراوان سازمان‌های جمع‌آوری و
اقدام­کننده؛ جلوگیری از سنتی ماندن روش‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و کاهش زمان تصمیم­گیری و قدرت
تصمیم­سازی به موقع خصوصا در زمان بحران با رویکرد و هدف جلوگیری از انباشته شدن اطلاعات.
     بنابراین دغدغه اصلی این پژوهش شناخت سامانه­های تصمیم­یار و نقش آنها در مدیریت بحران­هاست که به صورت موردی تحت نرم­افزار وِنسیم به بررسی بحران آب تهران پرداخته شده و نتایج حاکی از آن است که می­بایست مدیریتی مناسب در حوزه عرضه و تقاضای آب شُرب، پایش و کنترل هدررفت­های واقعی و ظاهری و رعایت الگوی مصرف صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


آزاده‌دل، رمضانعلی؛ نیک­بین، حامد؛ عبدالهی، محمد، (1388)، «پیاده‌سازی اتاق وضعیت بحران بومی مبتنی بر چارچوب معماری سازمانی C4ISR»، همایش فرماندهی و کنترل.
حسینی، سیدحسین؛ فیلی، ادریس؛ خادم­دقیق، امیرهوشنگ، (1394)، «مدیریت بحران مبتنی بر سامانه­های تصمیم­یار»، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین، فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی.
حسینی امینی ، حسن ، ژئوپلیتیک شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل  ، انتشارات انتخاب 1394
موغلی ، مرضیه ، حسینی امینی، حسن ،برنامه ریزی شهری و منطقه ایی از منظر پدافند غیر عامل ،نشر بوستان حمید ، 1393
دیوید. آر. فرد، (1381)، «مدیریت استراتژیک»، تهران، پژوهش­های فرهنگی.
رضوانی، حمیدرضا، (1387)، «تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان»، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 177.
ساوه­درودی، مصطفی، (1386)، «راهبردهای سازمانی و مدیریت بحر­ان­»، تهران، انتشارات دانشگاه علوم و فنون فارابی.
عباس­زادگان، محمد، (1379)، «معرفت شناسی ارتباطات»، ماهنامه روابط عمومی، دوره نو،شماره 6.
عبدا...زاده، مجید، (1389)، «طراحی سامانه پشتیبان تصمیم تنظیم بازار(فاز دوم : استخراج قوانین بر اساس تحلیل اطلاعات خبرگان و پیاده­سازی سامانه)»، پزوهشی تحت نظارت دکتر حسین ایران­منش، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
علی­زاده، تیمور، (1392)، «اثر مدیریت عرضه وتقاضای آب بر پویایی شبکه آب شرب شهر تهران»(پایان­نامه کارشناسی­ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات کرمان.
نظرزاده، مهدی، (1381)، «مدیریت جامع آب شهر کاشان با تاکید بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.