بررسی ظرفیت های توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار،ایران

چکیده

کشور ایران در زمینه ی توسعه ی ژئوتوریسم و گردشگری ژئولوژیکی ظرفیت های فراوانی ناشناخته ای دارد که یکی از بارزترین آنها استان سمنان می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه صنعت ژئوتوریسم ،همچنین شناسایی استعدادها و ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های صنعت ژئوتوریسم و راهبردهای توسعه ژئوتوریسم و بهره برداری از ظرفیت های طبیعی استان سمنان انجام شده و ضمن معرفی پدیده های شاخص ژئوتوریستی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش میدانی، به تعیین عوامل داخلی وعوامل خارجی بامدل برنامه ریزی استراتژیک  SWOT و ارائه ی راهبردهایی جهت
توسعه ی گردشگری و به ویژه گونه ژئوتوریسم دراستان سمنان پرداخته گردیده است. نتیجه حاصل مبین این امر است که منطقه مورد مطالعه از نقاط قوت، استعدادها و فرصت های مناسبی جهت توسعه  ژئوتوریسم برخوردار می باشد که به خوبی شناسایی و معرفی نشده اند و تحقق ژئوتوریسم پایدار مستلزم اتخاذ راهبردهای رقابتی/ تهاجمی و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-     استانداری سمنان(1392): سالنامه آماری استان سمنان، سمنان.
2-     امری کاظمی، علیرضا(1388): اطلس توانمندیهای ژئوتوریسم و ژئوپارک، میراث زمین شناختی ایران، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور.
3-     امیری بختیار، ح؛ شب افروز، ر؛برزگر زندی، م(1384): ژئوتوریسم بزرگترین نودول های آهکی ایران، مجموعه مقالات بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
4-     بخشنده نصرت، عباس؛ میراج، فرحناز(1386): آمایش چشمه های آبگرم سمنان به منظور توریسم پایدار، مجموعه مقالات همایش ملی توانمندیها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، دانشگاه سمنان، صص 231-340
5-     رحمانی، علی(1388): ژئوتوریسم گنبدنمکی دارابگرد، مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنگره علوم زمین، بهمن، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور. صص 12- 19.
6-     رضوانی، علی اصغر (1379): جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
7-     رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود(1385): راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات، دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 2 تابستان  1385، صص1- 30.
8-     رهنمایی، محمدتقی(1392): ایران ؛ توان های محیطی و طبیعی آن، انتشارات مهکامه.
9-      سراج، م؛ غیبشاوی، ع؛ قلاوند، هـ(1385): ژئوتوریسم بزرگترین بود نیازهای ایران، مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
10-  شایان، سیاوش(1385): بررسی موانع و مشکلات ژئوتوریسم در ایران با تاکید بر موقعیت ژئوتوریسم بیابان لوت، همایش منطقه ای جغرافیا گردشگری توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر، ص 221.
11-  غضبانی، راحله؛ حقیقت، حسن(1393): پتانسیل ژئوتوریسمی پدیدارهای نمکی گرمسار، مجموعه مقالات دومین همایش ملی  بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه سمنان.
12-  غیبشاوی، ع؛ سراج، م؛ راکی، ع(1385): ژئوتوریسم کوه سوخته امیدیه، مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
13-  فروزنده دهکردی، لطف ا.. (1384): مدیریت استراتژیک، دانشگاه پیام نور.
14-  فنل، دیوید(1392): اکوتوریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، (ترجمه رنجبر، محسن؛ شریعت پناهی، مجیدولی و همکاران).
15-  لشکری، حسن؛ محمدی، زینب(1393): آب و هواشناسی کاربردی (معماری- توریسم)، تهران، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.
16-  لطفی، حیدر؛ ریاضی، محمد حسین(1394): ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسمی منطقه رامه  و تاثیر آن در توسعه پایدار شهرستان آرادان، مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار استان سمنان، دانشگاه سمنان.
17-  نکوئی صدری، بهرام(1391): مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
18-  نکوئی صدری، بهرام؛ حاج علیلو، ب(1390): ژئوتوریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور کشور.
19-    نیوسام، دیوید(1395)، (طبیعت گردی: بوم شناسی، اثرات، مدیریت)، دانشگاه تهران، (ترجمه کریم پور ریحان و همکاران).