بررسی مورفومتری و پایش زمین لغزش به کمک سنجش از دور (مطالعه موردی زمین لغزش هاردنگ، غرب استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا(ژئومرفولوژی) واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسلامی ، میبد، ایران

چکیده

زمین لغزش از جمله مخاطرات طبیعی است که موجب خسارت های مالی، جانی و تخریب منابع طبیعی می شود. ترکیب عامل های طبیعی و انسانی، شرایط رویداد این پدیده ناپایدار دامنه ای را در فرآیندهای انتقال ژئومورفیکی درپی دارد. هدف از این پژوهش، موفومتری و تعیین میزان حرکت و ارزیابی تغییرات  یکی از  لغزش های قدیمی و فعال منطقه هاردنگ  در 75 کیلومتری جنوب غرب اصفهان می باشد. در این منطقه  انواع مختلفی از انواع ناپایداری های دامنه ای دیده می شود ویکی از عمده ترین این حرکات ، کوه رفت عظیمی است که تحرکات آن روستای هاردنگ را که در نزدیکی این ناپایداری قرار گرفته را به شدت تهدید می کند. بررسی مورفومتری این پدیده و تعیین میزان جابه جایی و مکانیزم  این گونه حرکات ، مارا در کنترل و پیش گیری از بروز خطرات احتمالی یاری خواهد کرد.به منظور این ارزیابی لغزش ابعاد  آن با استفاده از عکس های هوایی در2 مقطع زمانی 1334 و 1370 تعیین گردید. در ادامه با استفاه از عملیات میدانی و با استفاده از Google Earth و نرم افزار GIS ابعاد لغزش در زمان حال مشخص گردید. با بررسی معادلات مختلف در براورد حجم با استفاده از مساحت با توجه به شرایط توپوگرافی و نوع لغزش مشابه از فرمول A3/2 استفاده شد و حجم لغزش در سالهای مختلف بررسی شد. با مقایسه ابعاد و حجم  لغز ش می توان میزان جابه جایی و تغییرات لغزش را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میانگین سرعت حرکت این لغزش در طی 56 سال در حدود 837/32 سانتی متر در سال بوده و اختلاف طول، عرض،محیط، مساحت و حجم این لغزش از سال 1334 تا 1390 به صورت صعودی افزایش یافته است (به ترتیب از 389/18 تا 316/885235 متر مکعب) که مبین حرکت چرخشی انتقالی زمین لغزش در طی این سال ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-     امیدوار،ابراهیم و عطا الله کاویان، (1389)، برآورد حجم زمین لغزش بر پایه مساحت در مقیاس منطقه ای (بررسی موردی: استان مازندران)، نشریه مرتع و آبخیزداری ، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 63، شماره 4، زمستان 89، 439-455.
2-     شادفر، ص و همکاران، 1384، پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز لاکتراشان، نشریه علمی ترویجی حفاظت آب و خاک، شماره 1.
3-     مهدوی فر،محمد رضا، 1376، پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه خورش رستم (جنوب غربی شهرستان خلخال)، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.