ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

3 دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

چکیده

ارزیابی پتانسیل وقوع زمین لغزش در منطقه ای که به دلیل وضعیت جغرافیایی و ساخت و ساز های انسانی مستعد لغزش می باشد ضروری می نماید. در این مطالعه، جهت بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش، روش رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرارگرفت . جهت این مطالعه از تصویر OLI_TIRS ، 2014 ماهواره لندست استفاده شد. فاکتورهای موثر وقوع زمین لغزش ( شیب، جهت دامنه، لیتولوژی، کاربری زمین، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، طبقات ارتفاعی ) در محیط GIS آماده و سپس با لایه پراکنش زمین لغزش ها قطع داده شده و نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش فوق تولید شد. نتایج نشان داد که روش رگرسیون لجستیک عملکرد بهتری را در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش ها در منطقه مورد مطالعه دارد همچنین تفسیرضرایب نشان دادکه ، طبقات ارتفاعی ، شیب و فاصله از گسل نقش مهمی در وقوع زمین لغزش دارند. و با استفاده از نقشه پیش بینی احتمال وقوع زمین لغزش، منطقه به پنج گروه حساسیت تقسیم شد: بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا، بسیار بالا.

کلیدواژه‌ها


1-سرتیپی، عبدالحمید  .انتظام سلطانی، ایمان (1391)،" بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیر ." مجله زمین شناسی مهندسی ، سال91.
2-متولی، صدر الدین . اسماعیلی ، رضا . حسین زاده ، محمد مهدی ( 1388)،" تعیین حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز واز ( استان مازندران )"فصلنامه جغرافیای طبیعی ، سال دوم ، شماره 5، پاییز، صص: 83 – 73.
3-روستایی، شهرام (1383)، "بررسی وقوع زمین لغزش در روستای نصیر آباد ورزقان (استان آذربایجانشرقی) با استفاده از روشهای کمی." فصلنامه علوم انسانی ، دوره 8 ، شماره 1.
4-فتاحی اردکانی، محمد علی . غیومیان، جعفر. جلالی، نادر ( 1381)،"ارزیابی کارآیی مدل های پهنه بندی خطرزمین لغزش در حوزه آبخیز سد لتیان."مجله زمین شناسی مهندسی، جلد 1، شماره 1، بهار، صص:42-25.
991-1003.