پیش‏ بینی نوسانات اقلیمی برای سه دهه؛ مطالعۀ موردی: استان مازندران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جغرافیا(اقلیم‏ شناسی)، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

در دهه‏های اخیر،نوسانات اقلیمی به عنوان تهدید به شمار می‏رود.در این راستا نوسانات پارامترهایبارندگی، دما و تابش، بر پایۀدوره آماری 2009-1995 برای سه دهه (2039-2010) برایبخش‏های شرقی، مرکزی و غربی استان مازندران از طریق مدلLars-WG،مدل‏سازی و تحلیل گردید. ابتدا با انطباق منطقی داده‏های تولیدشده و داده‏های دیدبانی‏شده، مدل Lars-WG صحت‏سنجی شد و نهایتاً بر اساس مدلمذکور، روند تغییرات اقلیمیمناطق تحقیقبرایدورۀ آماری2039-2010 پیش‏بینی گردید. نتایج  پژوهش نشان داد که دمای حداقلدر منطقۀغرب، مرکز و شرق استانمازندران روند افزایشی و دمای حداکثردر مناطق غرب و شرق، روند کاهشی و در منطقۀ مرکزی، روند افزایشی خواهد داشت. مجموع بارندگی سالانه در منطقۀ غرب با روند افزایشی و در مناطق مرکزی و شرقی با روند کاهشی مواجه خواهد بود. همچنین ساعات آفتابی در مناطق غرب و شرق استانمازندران،روند کاهشی و در منطقۀمرکزی، روند افزایشی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


1)   آبابایی، بهنام، میرزایی، فرهاد و سهرابی، تیمور، (1390): ارزیابی عملکرد مدل  Lars-WG در ۱۲ ایستگاه هواشناسی ساحلی ایران، مجله پژوهش آب ایران، شماره نهم، صص 217-222.
2)   بذرافشان، جواد، خلیلـی، علی، هـورفر، عبدالحسین، ترابـی، صدیقه و حجـام، سهراب، (1388): بررسـی و مقایسـۀ عملکـرد دو مــدل (ClimGen و Lars-WG) در شــبیه ســازی متغیرهــای هواشناســی در شــرایط مختلــف اقلیمــی ایران، تحقیقات منابع آب ایران، جلد چهل و چهارم، صص 7–1.
3)   حجارپور، امیر، یوسفی. مرضیه، کامکار، مرضیه، (1393): آزمون دقت شبیه سازهای Lars-WG، WeatherMan و ClimGen در شبیه­سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف(گرگان، گنبد و مشهد)، جغرافیا و توسعه، شماره سی و پنجم، صص 201-216.
4)   حسینی سیده طیّبه، مجتبی خوش‏روش و ضیاتبار احمدی، میرخالق، (1394): بررسی اثر تغییر اقلیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بر عملکرد سویا، نشریۀ پژوهش آب در کشاورزی،  جلد بیست و نهم، شماره چهارم، صص575-560.
5)   حق‏طلب، نفیسه، گودرزی، محسن، حبیبی نوخندان، مجید، یاوری، احمدرضا و جعفری، حمیدرضا، (1392): مدل‏سازی اقلیم استان‏های تهران و مازندران با استفاده از مدل اقلیمی Lars-WG و مقایسه تغییرات آن در جبهه شمالی و جنوبی البرز مرکزی، فصل‏نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، جلد پانزدهم، شماره یک، ص 39.
6)   خلیلی اقدم، نبی، مساعدی، ابولفضل، سلطانی. افشین  و کامکار. بهنام، (1391): ارزیابی توانایی مدل Lars-WG در پیش‏بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج، مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد نوزدهم، شماره چهارم، صص 85-103.
7)   سبزی‏پرور، علی‏اکبر، ترکمان مجتبی و مریانجی، زهره، (1391): بررسی تأثیر شاخص‏ها و متغیرهای هواشناسی کشاورزی در عملکرد بهینۀ گندم (مطالعه موردی: استان همدان، نشریۀ آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی، جلد بیست و ششم،  صص 1567-1554.
8)   رسولی، علی اکبر، رضائی بنفشه، مجید، مسّاح بوانی، علیرضا، خورشید دوست، علی محمد و قرمز چشمه، باقر، (1393): بررسی اثر عوامل مرفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل Lars-WG، نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال هشتم، شماره بیست و چهارم، صص9-18.
9)   عزیزی، قاسم و روشنی، محمود، (1388): تحلیلی بر مفاهیم و اثرات تغییر اقلیم روی دما و تقویم زراعی برنج در استان گیلان، فصل‏نامه فضای جغرافیایی، جلد چهارم، شماره هشتم، صص 155-143.