چشم انداز تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان ها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در شمال شرق کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 استاد اقلیم شناسی دانشگاه تبریز،ایران

2 دانشجوی دکتری تغییرات اقلیمی، دانشگاه تبریز،ایران

چکیده

تصمیم­سازیبرایآینده،جهتفعالیت‌هایکشاورزیوباغداریدرراستایکاهشخساراتو افزایشبهره‌وری،نیازمندمطالعاتتغییراقلیمیوکشاورزی است.براینیلبهاینهدف، مطالعهرویپارامترهایاقلیمی، دربازهزمانیطولانیمدت جهتکشفویژگی‌هاواثراتآن‌ها،درشرایط اقلیمیدوره‌هایگذشتهوپیش‌آگاهیازتغییراتآن‌هادرآینده امریضروریاست.چشم‌انداز تغییرات زمانی و مکانی رویدادهای حدی اقلیمی جهتکشفویژگی‌ها،اثراتوپیش‌آگاهیازتغییراتآن‌هادرآینده امریضروریاست. لذا در این پژوهشتوزیعزمانیومکانیوقوع یخبندان­ها و سرماهایزودرس پاییزه ودیررسبهارهدرشمالشرقکشورتحت تأثیر تغییرات اقلیمی واکاویگردید.بدین منظورازبروندادمدلجهانی HadCM3 تحتسناریوهای A2 و B1 و روش ریزمقیاس گردانی آماری LARS-WGدر دوره آماری2065-2046نسبتبهدورهپایه (2015-1986)استفادهشد. نتایج نشان داد که دمای کمینه در دوره آتی نسبت به دوره پایه بین 2/1 تا 5/2 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت بر این اساس در بخش اعظم منطقه مورد مطالعه یخبندان­های زودرس پاییزه یک الی دو هفته  دیرتر شروع می­شوند و یخبندان­های دیررس بهاره نیز بین 9 تا 18 روز زودتر به پایان می­رسند. همچنین سرماهای زودرس پاییزه حدود 7 تا 13 روز دیرتر شروع و سرماهای دیررس بهاره نیز  حدود 9 تا 13 روز زودتر خاتمه می­یابند

کلیدواژه‌ها