پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه ده‌سفید، استان لرستان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف پهنه‌بندی خطر نسبی ناپایداری دامنه‌ای و وقوع زمین‌لغزش‌ در حوضه ده‌سفید با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار صورت گرفته است. حوضه مورد مطالعه در 15 کیلومتری شمال شرق شهر خرم‌آباد در استان لرستان واقع شده است و با توجه به نوع سازند‌های زمین‌شناسی، اقلیم و وضعیت توپوگرافی،‌ بخش‌هایی از این منطقه از نظر لغزشی ناپایدار می‌باشد. به منظور بررسی پایداری دامنه‌ها در این حوضه ابتدا لغزش‌های حوضه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و بازدیدهای میدانی شناسایی و ثبت گردیدند. با قطع نقشه‌های عوامل موثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها، تاثیر هر یک از عوامل شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، ارتفاع، لیتولوژی، فاصله از گسل، جاده، چشمه و آبراهه به ناپایداری شیب‌ها در محیط نرم‌افزار ArcGIS برآورد گردید و نقشه هر یک از عوامل به ترتیب با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، استانداردسازی و وزن‌دهی شده است. در نهایت با تلفیق کلیه لایه‌های استاندارد شده در وزن آن‌ها نقشه نهایی پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش‌های حوضه ده‌سفید با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار تهیه گردیده است. بر اساس نتایج پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از این روش به ترتیب 31/11، 10/31، 46/28، 43/25 و 69/3 درصد از مساحت منطقه در کلاس‌های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها