شناسایی پهنه های همسان تولید گندم با ریز پهنه \iki fkndبندی اقلیمی در کردستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 پزوهشگر سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی - ایران- کردستان - سنندج

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 استاد آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

محور اصلی اقتصاد کردستان کشاورزی دیم است. در یک دوره 31 ساله داده‌های سطح کاشت، تولید، خسارات و عملکرد گندم دیم در 10 منطقه و عناصر اقلیمی ایستگاه‌های سینوپتیک مقیاس ساعتی تا سالانه گردآوری شدند. با رگرسیون چند متغیره همزمان و گام به گام متغیرهای موثر بر عملکرد گندم تعیین شدند. نقشه پهنه‌های زمینی همسان متغیرها و عملکرد گندم استان ارائه شد. نتایج نشان داد تعداد زیادی از شاخص‌های آگروکلیمایی و عناصر اقلیمی همبستگی بالا دارند. متغیرهای موثر مستقل و متغیر وابسته عملکرد گندم با 99 درصد اطمینان پهنه‌های متفاوتی از فضای جغرافیایی استان را به خود اختصاص داده‌اند. استان کردستان از نظر هر کدام از متغیرهای موثر بر عملکرد گندم از جمله: تاریخ کاشت، تاریخ جوانه زنی، تعداد روزهای بارانی سال و بارش سالانه دارای 4-7 پهنه متفاوت است. لازمه پایداری و ثبات در تولید گندم و امنیت اقتصادی استان برنامه ریزی با توجه به شاخصه‌های هر واحد کلیمایی است.

کلیدواژه‌ها