تحلیل و ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوتوریسمی منطقه شیروان دره سی سبلان بر اساس روش پری یرا

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

2 دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه توریسم دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

ژئومورفوتوریسم ، به عنوان شاخه ای نو پا در صنعت توریسم طی سالهای اخیر مورد توجه گردشگران و به تبع آن محققین کشور های مختلف جهان قرار گرفته است و تحقیقات زیادی در همین راستا انجام شده و مدل های مطالعاتی مفیدی ارائه گردیده است. یکی از کار آمد ترین این مدلها ، روش موسوم به پری یرا است. در این تحقیق، از این روش که اساس کار آن بر مبنای امتیاز دهی و رتبه بندی است، برای ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوتوریسمی منطقه شیروان دره سی سبلان استفاده گردیده است. در مدل پری یرا با تأکید بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی، ابتدا چهار عیار به نام های علمی، مکمل، محافظت و استفاده بدست آمده است، سپس از جمع بندی دو عیار علمی و مکمل، ارزش ژئومورفولوژیک و از جمع بندی دو عیار استفاده و محافظت، ارزش مدیریتی بدست می آید. از مجموع دو ارزش ژئومورفولوژیک و ارزش مدیریتی نیز ارزش نهایی استخراج می شود و بر این اساس طبقه بندی انجام می گیرد. به منظور اخذ نتایج جامع تر، از نظرات متفاوت 20 کارشناس در دو حوزه گردشگری و منابع طبیعی استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که این منطقه بر اساس روش پری یرا دارای ارزش بالای ژئومورفوتوریسمی است. لذا در صورت تشکیل ژئوپارک ، می تواند به عنوان اولین ژئوپارک در مناطق کوهستانی کشور و دومین ژئوپارک بعد از ژئوپارک قشم در سطح کشور، مطرح شود.

کلیدواژه‌ها