شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیک – سنگ چینه‌ای گنبدهای نمکی هرمز بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره ای +ETM

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گنبدهای نمکی به عنوان یکی از لندفرمهای جالب ژئومورفولوژی، در واقع ساختارهای گنبدی شکل زیر سطحی متشکل از نمک و سایر رسوبات تبخیری می‌باشند که بر روی زمین ظاهر شده اند. در مناطق جنوبی ایران گنبد های نمکی تحت عنوان واحد سنگ چینه ای هرمز، رخنمون فراوانی دارد. هدف از این تحقیق، با توجه به گزارش های متفاوتی از تعداد گنبد های نمکی رخنمون یافته در پهنه زاگرس، شناسایی دقیق این لندفرم ژئومورفولوژیکی و نهایتا تهیه نقشه پراکنش آنها بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره ای ETM+ می‌باشد. برای این منظور بر روی تصاویر ماهواره‌ای منطقه با استفاده از نرم افزارهای دورسنجی، پردازش های مناسب جهت بارزسازی توده های نمکی سازند هرمز انجام گرفت و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل‌های نظیر تقسیم باندی، تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، استفاده از ترکیب کاذب رنگی بصورت (PC1, PC2, PC3) و رده بندی بیشترین شباهت (MLC) پهنه های نمکی منطقه بارز سازی شد. بر این اساس تعداد 123 گنبد نمکی در منطقه شناسایی و صحت کار نیز با انجام بازدید های صحرایی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها