سنجش دقت مدل های ریزمقیاس نمایی شده نسبت به داده های واقعی دمای کمینه روزانه در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی،دانشگاه اصفهان،ایران

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی،دانشگاه اصفهان،ایران

چکیده

استفاده از خروجی مدل های گردش عمومی ریز مقیاس نمایی شده ی داده های اقلیمی از جمله روش های متداول در پیش بینی های اقلیمی می باشد. میزان دقت مدل ها در برآورد عناصر اقلیمی همواره مورد بحث بوده است. براساس مطالعات متعدد دمای کمینه در ایران با شدت بیشتری نسبت به سایر متغیرهای اقلیمی  دارای روند افزایشی است. در این پژوهش ضمن آشکار سازی تغییرات دمای کمینه در ایران با آزمون ناپارامتری من کندال،از طریق تعیین اریبی(Bias) ، میانگین حداق مربعات خطا(RMSE) ،ضریب تعیین(R2) و ضریب همبستگی میزان دقت داده های دمای کمینه پایگاه های ESGF و CCS نسبت به داده های واقعی مقایسه گردید.جهت بررسی روند داده های واقعی از  83 ایستگاه همدید در بازه زمانی (2010-1987) استفاده گردید. یافته ها بیانگر آن است دمای کمینه ایران روند افزایشی دارد. همچنین بررسی دقت پایگاه ESGF و پایگاه CCS نشان داد که خروجی داده های ESGF از دقت بالاتری نسبت به خروجی پایگاه CCS برخوردار است . مقدار خطای RMSE بین داده های واقعی و خروجی پایگاه ESGF 0/7 و خروجی پایگاه CCS  0/91 بود.