شناسایی مناطق وقوع زمین لغزش با استفاده از روش‌های تلفیقی و مقایسه‌ای (مطالعه مورد: حوضه پالنگان)-استان کردستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 دانشیار ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

حوضه پالنگان به دلیل قرار­گیری در منطقه کوهستانی شاهو، از مناطق مستعد زمین لغزش در استان کردستان محسوب می­شود. وقوع زمین­لغزش­های مختلف در طی سال­های اخیر بیان کننده پتانسیل بالای منطقه در این زمینه می­باشد. با توجه به شرایط حاکم بر منطقه در این تحقیق مناطق مستعد وقوع زمین لغزش شناسایی شده است. روش تحقیق مبتنی بر روش­های نرم افزاری، کتابخانه­ای و تحلیلی است. در این تحقیق به منظور شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش از 8 لایه اطلاعاتی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، رودخانه، گسل، لیتولوژی، راه ارتباطی و کاربری اراضی) یک روش وزن­دهی (­روش تحلیل شبکه­ای) و سه روش برای پهنه­بندی استفاده شده است. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق و شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش، پس از وزن دهی به لایه­ها، لایه­های مذکور با استفاده از روش­های منطق فازی، OWA و WLC با هم ترکیب شده و در نهایت نقشه­هایی نهایی حاصل شده است. نتایج تحقیق و مقایسه روش­ها بیانگر این است که حوضه مورد مطالعه پتانسیل بالایی برای لغزش پذیری دارد. مطابق نقشه های نهایی، مناطق شرقی حوضه شامل زمین های هموار اطراف روستای گشکی دارای کم­ترین پتانسیل و دیوارهای و مناطق پرشیب غرب و جنوب غربی حوضه از جمله اطراف پالنگان دارای بالاترین پتانسیل برای زمین لغزش هستند.

کلیدواژه‌ها