بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت خنج با استفاده از مدل دراستیک

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد لارستان

چکیده

چکیده:
امروزه مدیریت بهینه منابع آب بعنوان یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی جوامع مختلف؛مطرح است.این امر بویژه در مناطق خشک ونیمه خشک،اهمیت مضاعف یافته است.
منابع آّ زیرزمینی دومین منبع آب شیرین موجود در جهان است؛که حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آن می باشند. وجود منابع مهم آلاینده های انتشاری و نقطه ای ناشی از فعالیت های انسانی در سطح زمین ونفوذ این آلاینده ها به آبخوان موجب کاهش کیفیت آب زیر زمینی می شود. ارزیابی آسیب پذیری ؛روشی کم هزینه در شناسایی نواحی مستعد به آلودگی است که در مدیریت منابع آب نقش اساسی دارد .از این رو در این پژوهش با توجه به ویژگی های هیدرولیکی و هیدروژیومورفولوژی دشت خنج واقع در جنوب استان فارس؛مورد مطالعه آسیب پذیری آبخوان درمفابل عوامل آلاینده پهنه بندی شده است. برای این منظور از مدل دراستیک وسیستم اطلاعات جغرافیایی برای پردازش و تجزیه وتحلیل کیفی آبخوان استفاده شده است. براساس یافته های این تحقیق ؛ آبهای زیر زمینی دشت خنج ؛ به شدت در معرض خطر آلودگی قرار دارد.به نحوی که نزدیک به 62 درصد ار ماحت منطقه در شرایط آسیب پذیری متوسط تا زیاد است. این نواحی عموما در پایین دست ومرکز دشت قرار دارد؛که جهن جلو گیری از آلودگی آبهای این مناطق بایستی به سرعت تمهیداتی توسط مسئولان وکاربران اندیشید.

کلیدواژه‌ها