ارزیابی وپتانسیل سنجی خطروقوع سیل درشهرجناح با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان بردار (SVM)

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا، واحد لارستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، لارستان ، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا ، واحد لارستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، لارستان ، ایران

چکیده

یکی از انواع فرآیند های دامنه ای که هر ساله موجب خسارت جانی و مالی فراوان در بسیاری از نقاط ایران و جهان می شود وقوع سیل است. شناسایی مناطق مستعد وقوع سیل از طریق پهنه بندی خطر، یکی از اقدامات موثر و ضروری در کاهش خطرات احتمالی و مدیریت آن می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وقوع سیل در شهر جناح با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان می باشد. در ابتدا نقشه DEM محدوده مورد مطالعه را تهیه و سپس اطلاعات را به­صورت تصادفی نسبت 70 به 30 برای ساخت مدل واعتبار سنجی­آن تقسیم شدند. اعتبار سنجی و صحت سنجی توسط هشت عامل شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، کاربری اراضی، انحنای طولی شیب، انحنای عرضی شیب، ارتفاع، فاصله از رودخانه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می­دهدکه مدل SVM عملکرد خوبی جهت ارزیابی وقوع سیل در منطقه مورد مطالعه دارد و نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای برنامه ریزی کاربری اراضی، کاهش خطرات وقوع سیل و تصمیم گیری در مناطق مستعد مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


امامی دهخوارقانی،ابوالفضل( 1391 ) تشخیص آسیب پذیری وبهسازی اماکن تحت پوشش سیل با استفاده از نقشه پهنه بندی سیل،دومین کنفرانس مدیریت مدیریت بحران( وزارت کشور ایران ).

بهرامی،شهرام.بهرامی،کاظم(1390)ارزیابیتکنیکهایژئوموفولوژی جهت شناسایی مخروط افکنه های قدیمی و جدید به منظور تعیین مناطق مستعد سیل خیزی در چهار مخروط افکنه در زاگرس چین خورده ، جغرافیا و توسعه ، دوره 9 شماره 22 ، صص 106-89.

حاتمی نژاد ،حسن .آتش افروز،نسرین.آروین،محمود( 1396 پهنه‌بندی خطر سیل با استفاده از تحلیل چندمعیاره و GI مطالعه موردی: شهرستان ایذه ،فصلنامه دانش پیشگیری ومدیریت بحران،دوره 7 ، شماره 2 ،ص 57 – 44

حسام ، رسول . ضرابی ،اصغر . تقوایی،مسعود ( 1398 ) پتانسیل سنجی خطر سیلاب شهری با رویکرد توسعه شهری ایمن شهر گنبد کاووس، فصلنامه مدیریت مخاطرات طبیعی ، دوره 6 ، شماره 1 ، ص 32 – 17 .

 

شجاعی،ر( 1393 ) بررسی پهنه بندی سیلاب درشرق بندرعباس بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد لارستان ، استاد راهنما محمد ابراهیم عفیفی .

دهقانی،ح( 1394 ) پهنه بندی خطرسیلاب شهرشیراز،با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد لارستان استاد راهنما محمد ابراهیم عفیفی .

راستگو،علی( 1390 ) نقش اقلیم دربیابان زایی منطقه جناح، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد لارستان، استاد راهنما دکتر پرویزکردوانی.

صفاری،امیر.ساسان پور،فرزانه. موسی وند،جعفر( 1390 ) ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی منطقه 3 تهران ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ، جلد 17 ، شماره 20 ، ص 150 – 129 .

 

 

.علوی،سیدعلی اصغر( 1391 ) بررسی سیلابهای شهر گله دار با تاکید برعناصر اقلیمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لارستان ، استاد راهنما محمد ابراهیم عفیفی .

قهرودی تالی،منیژه( 1391 ) ارزیابی آسیب پذیری ناشی ازسیلاب در شهر تهران . فصلنامه علمی امداد ونجات . سال چهارم . شماره3 .

محمود زاده ،حسن .امامی کیا ، وحید .رسولی ،علی اکبر( 1394 ) ریز پهنه بندی خطرسیلاب درمحدوده شهر تبریز بااستفاده از AHP  ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی ، جلد 30 ، شماره 1 ، ص 180 – 167 .

.

کریمی فیروزجانی،محمد.نیسانی سامانی،نجمه( 1397 ) پهنه بندی ریسک پذیری سیل با استفاده از روس تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر استدلال شهودی دمپستر – شافر درحوزه آبخیز نکا ، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، دوره 50 ، شماره 1 ، ص 194 – 77 .

مقصودی،مهران.یمانی،مجتبی.محمدرضاووحیدمحمدنژاد (1390). شواهدمورفولوژیکیومورفومتریکیتاثیر تکتونیک فعال بر مخروط افکنه های شمال دامغان، پژوهش های جغرافیایی طبیعی (پژوهش جغرافیایی)، دوره 44، شماره 2، صص18-1

مقصودی،مهران(1387) بررسی عوامل موثر در تحول ژئوموفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی : مخروط افکنهجاجرود ، پژوهش های جغرافیایی طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)دوره 40، شماره 65 ، صص 92-73

وطن فدا ، ج ( 1389 ) مدیریت ریسک سیلاب شهری ، انتشارات وزارت نیرو .

یمانی،مجتبی. مقامی، مقیم . عرب عامری،علی رضا،شیرانی،کوروش( 1396 ) ارائه مدل ترکیبی نوین به منظور افزایش دقت تهیه نقشه های حساسیت زمین لغزش با تاکید بر مدل رگرسیون وزنی ( مطالعه موردی حوضه دز علیا اصفهان ) پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، سال پنجم شماره 4 ، ص 40 – 15 .