مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران صندوق پستی 693-69135 ، 0912194897 ، hmehrfar@gmail.com

3 استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 استاد، دانشکده مهندسی آب، مرکز علوم جوی و اقیانوسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

6 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

نقش پیچک­های میان مقیاس و جریان­های ساحلی در مطالعات اقیانوسی واقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، داده‌های میدان ارتفاع سطح دریا، به مدت 5 سال (2010 تا 2014) از سری داده‌های مرجع آویسو استخراج شدندو پیچک‌های میان مقیاس براساس روشی مبتنی بر ارتفاع سطح دریا و به کمک نرم افزار  Arc GiSمورد شناسایی و ردیابی قرار گرفتند. همچنین جریان­های ساحلی به منظور تأثیرگذاری بر تشکیل پیچک­های میان مقیاس با مدل عددی کوهرنس شبیه سازی شدند.نتایج تحقیق، میانگین سالانه 78 پیچک با حداقل طول عمر یک هفته را نشان داد که غالبا چرخندی (59.1%) هستند و اثرخنک‌کنندگی و کاهش دما را در جو منطقه دارند. بیشترین محدوده فعالیت پیچک‌ها در بخش‌های ورودی خلیج فارس از سمت تنگه هرمز و شمال‌غربی خلیج فارس است. قوی ترین پیچک­ها در تابستان مشاهده شدند که مطابق با نتایج شبیه­ سازی، بیشترین شدت جریان­ها نیز در ماه­های جون تا آگوست می­باشد.

کلیدواژه‌ها


- افشار، ساناز و ترابی آزاد، مسعود (1394): جریان‌های ساحلی ناشی از اختلاف چگالی و جزرو مد در مناطق شمالی خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2- ترابی آزاد، مسعود، بنازاده ماهانی، محمد رضا و علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1380): چرخابه­ها در خلیج فارس، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره3، شماره3، صص 17-32.

3- ثابت عهد، عبدالرضا، لاری، کامران، سلطانی فرد، محمد جعفر و رئیسی، امین (1390):مطالعه تاثیر پیچک‌های میان مقیاس بر توزیع گرادیان دما و شوری در خلیج فارس و تنگه هرمز، سیزدهمین همایش صنایع دریایی

4- زارعی، زهرا، صدیق مروستی، صفورا و ترابی آزاد، مسعود (1386): مطالعه پیچک­های میان مقیاس خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، سیزدهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران

5- زاهدی، رفیعه و ترابی آزاد، مسعود (1381): نقش تغییر اقلیم بر جریان­های خلیج فارس، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره4، شماره4، صص 43-52.

7- رئیسی، امین، علی اکبری بیدختی، عباسعلی، ناظم السادات، محمد جعفر، لاری، کامران و ثابت عهد، عبدالرضا (1390):تاثیر پیچکهای میان مقیاس بر اختلاط افقی در خلیج فارس، نوزدهمین همایش صنایع دریایی