آشکارسازی و مقایسة چرخه‏ های بارندگی ودبی حوضه‏ های ناورد و قلعه‏‏ رودخان

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسنده

گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Mehr5490@iauc.ac.ir E- Mail: شماره تماس:09111370065

چکیده

بشر با بی‏‏ توجهی به قوانین حاکم بر طبیعت و عدم شناخت مسائل زیست‏ محیطی مرتبط با آن، عامل اصلی تغییرات اقلیمی بوده است.چرخه‏ های آشکار و نهان در متغیرهای اقلیمی نیز متاثر ازتغییرات اقلیمی است. ظهور و حدوث این نوسانات می‏تواند در ایجاد بحران‏‏های محیطی و شناسایی آن‏ها نیز در امر برنامه‏ ریزی‏ های محیطی نقش مهمی ایفا ‏کند. بنابراین در پژوهش حاضرچرخه‏ های نهان، آرام و تدریجی برای سری زمانی بارندگی و دبی با طول دوره آماری 38 سال (1966-2005) در مقیاس فصلی در دو حوضۀ ناورود و قلعه‏ رودخان واقع در استان گیلان از طریق تکنیک تحلیل طیفی وتحلیل دوره‏ نگارهای هر سری زمانی در فاصله اطمینان 95 درصد مورد شناسایی و مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که در حوضه ناورود برای هر دو متغیر،چرخه­ ها معنی‏ دار بوده و از چرخه‏ های سینوسی متفاوت تبعیت می‏کنند. اما در حوضه قلعه‏ رودخان، چرخه غیرسینوسی دیده نشده است.در حوضه ناورود، تغییرات دبی بیش از بارندگی است اما در حوضه قلعه‏ رودخان، چرخه غیرسینوسیدبی مشهودتر از بارندگی‏ های فصلی است.

کلیدواژه‌ها