شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 استاد گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

2 استادیار گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی مکانی الگوهای دمای شبیه سازی شده روزانه متأثر از تغییرات اقلیمی آینده، با استفاده از خروجی مدل گردشی جو انجام شده است. در این راستا نخست داده­های مدل گردش عمومی هوا طی دوره 2015 تا 2050 از پایگاه داده­هایEH5OM  دریافت شد. این پایگاه از داده­های مدل گردش کلی جوّ و اقیانوس، تحت سناریوA1B ، هیئت بین­المللی تغییر اقلیم تشکیل شده است.سپس ریزگردانی آن­ها در نسخه چهارم مدل RegCM4 انجام شد.سرانجام میانگین دمای روزانه ریزمقیاس شده با ابعاد 27/0 × 27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که نقاطی با ابعاد تقریبی 30 × 30 کیلومتر از مساحت منطقه را پوشش می­دهد استخراج شد. سپس دمای ماهانه، فصلی و سالانه حوضه، میانیابی و نقشه­ها ترسیم شد. نتایج نشان داد اگرچه الگوهای مکانی دمایی سالانه، فصلی و ماهانه؛ از لحاظ دمایی متفاوت است اما از لحاظ مکانی از الگوی نسبتاً یکسانی برخودار است. الگوهای یکسان متأثر از منحنی همتراز منطقه مورد مطالعه است. دلیل الگوهای مکانی نسبتاً یکسان در بازه­های زمانی متفاوت به دلیل تأثیر پذیری بالا و رابطه قوی الگوهای دمایی با طبقات ارتفاعی است.

کلیدواژه‌ها