جابه جاییِ مناطقِ اقلیمی کوپن-گایگردر فلاتِ بلوچستانِ پاکستان و چالش هایِ بالقوه آن بر ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

سیستم های طبقه بندی اقلیم، ابزارهای مهم برای درک مشخصه های اقلیم یک منطقه می باشند. هدف اصلی این طبقه بندی ها، تعیین انواع مُدهای اقلیم و یافتن شباهت ها و تمایز وتغییرپذیری در الگوهای اقلیم می باشد.مناطق اقلیمی در معرض تهدیدات ناشی از گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم قرار دارند. این بررسی، با هدف ارزیابی جابه جایی احتمالی مرزهای اقلیم در فلات بلوچستان پاکستان و اثرات بالقوه آن بر ایران بر پایه روش بهبود یافته کوپن-گایگر انجام گرفته است.داده های مقیاس ماهانه بارش و دما در دوره 2017-1900 از پایگاه داده دانشگاه دلاور اساس این پژوهش را شکل می دهند. نتایج طبقه بندی، بیانگر حاکمیت اقلیم های بیابانی گرم و سرددر منطقه مورد مطالعه می باشد.گستره اقلیم بیابانی گرم، مناطق جنوبی و غربی می باشد. در حالی که، اقلیم بیابانی سرد، در مناطق شمالی و غربی نمود دارد. در دهه های اخیر، دامنه اقلیم بیابانی سرد به طور محسوس کاهش داشته و از حدود 65-55 به حدود 55-50 درصد رسیده است. در مقابل، دامنه اقلیم بیابانی گرمدر پاسخ به این شرایط، افزایش و از حدود 45-35 به حدود 50-45 درصد رسیده است. بنابراین، دامنه اقلیم بیابانی گرم در دهه های اخیر با روند افزایشی سبب محدود شدن اقلیم بیابانی سرد گردیده  و پیش بینی می شود این شرایط در آینده نیز تداوم داشته باشد. این شرایط سبب کاهش کیفیت محیط و منابع به ویژه در سرزمین های همجوار با ایران گردیده و می تواند چالش های مهم از قبیل مهاجرت های اقلیمی ، امنیت مرز و سلامت در برداشته باشد.نتایج این بررسی می تواند سهم قابل توجهی در اتخاذ سیاست های آینده نگرانه برای رویارویی با اثرات و چالش های تغییراقلیم منطقه موردمطالعه بر روی مناطق مرزی ایران ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


 
1- رضیئی، طیب.،(1396): چشم‌اندازی از مناطق اقلیمی ایران به روش کوپن-گایگر در سده بیست و یکم. مجله ژئوفیزیک ایران،1(11)، صص 100-84.
2- رضیئی، طیب.، (1396): منطقه بندی اقلیمی ایران به روش کوپن-گایگر و بررسی جابه‌جایی مناطق اقلیمی کشور در سدۀبیستم، فیزیک زمین و فضا، 2(43)، صص 439-419.
 
3-Adnan, S., Ullah, K., Gao, S., Khosa, A. H., &Wang, Z. (2017):Shifting Of Agro‐Climatic Zones, Their Drought Vulnerability, And Precipitation And Temperature Trends In Pakistan. International Journal Of Climatology, 37, Pp. 529-543.
4-Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., De Moraes, G., Leonardo, J., &Sparovek, G. (2013):Köppen's Climate Classification Map For Brazil. Meteorologischezeitschrift, 22(6), Pp. 711-728
5-Baker, B., Diaz, H., Hargrove, W., &Hoffman, F. (2010):Use Of The Köppen–Trewartha Climate Classification To Evaluate Climatic Refugia In Statistically Derived Ecoregions For The People’s Republic Of China. Climatic Change, 98(1-2), 113.
6-Beck, C., Grieser, J., Kottek, M., Rubel, F., &Rudolf, B. (2005):Characterizing Global Climate Change By Means Of Köppen Climate Classification. Klimastatusbericht, 51, Pp. 139-149.
7-Chan, D., Wu, Q., Jiang, G., &Dai, X. (2016):Projected Shifts In Köppen Climate Zones Over China And Their Temporal Evolution In CMIP5 Multi-Model Simulations. Advances In Atmospheric Sciences, 33(3), Pp. 283-293.
8-Chen, D., &Chen, H. W. (2013):Using The Köppen Classification To Quantify Climate Variation And Change: An Example For 1901–2010. Environmental Development, 6, Pp. 69-79.
9-De Castro, M., Gallardo, C., Jylha, K., &Tuomenvirta, H. (2007):The Use Of A Climate-Type Classification For Assessing Climate Change Effects In Europe From An Ensemble Of Nine Regional Climate Models. Climatic Change, 81(1), Pp. 329-341.
10-De Souza Rolim, G., & De O. Aparecido, L. E. (2016):Camargo, Köppen And Thornthwaite Climate Classification Systems In Defining Climatical Regions Of The State Of São Paulo, Brazil. International Journal Of Climatology, 36(2), Pp. 636-643.
11-Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L., &Winges, M. (2019):Global Climate Risk Index 2020. Bonn: Germanwatch.
12-Fraedrich, K., Gerstengarbe, F. W., &Werner, P. C. (2001):Climate Shifts During The Last Century. Climatic Change, 50(4), Pp. 405-417.
13-Gallardo, C., Gil, V., Hagel, E., Tejeda, C., & De Castro, M. (2013):Assessment Of Climate Change In Europe From An Ensemble Of Regional Climate Models By The Use Of Köppen–Trewartha Classification. International Journal Of Climatology, 33(9), Pp. 2157-2166.
14-Guetter, P. J., &Kutzbach, J. E. (1990):A Modified Köppen Classification Applied To Model Simulations Of Glacial And Interglacial Climates. Climatic Change, 16(2), Pp. 193-215.
15- Kleidon, A., Fraedrich, K., &Heimann, M. (2000):A Green Planet Versus A Desert World: Estimating The Maximum Effect Of Vegetation On The Land Surface Climate. Climatic Change, 44(4), Pp. 471-493.
16-Kim, H. J., Wang, B., Ding, Q., &Chung, I. U. (2008):Changes In Arid Climate Over North China Detected By The Koppen Climate Classification. Journal Of The Meteorological Society Of Japan. Ser. II, 86(6), Pp. 981-990.
17-Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., &Rubel, F. (2006):World Map Of The Köppen-Geiger Climate Classification Updated. Meteorologischezeitschrift, 15(3), 259-263.
18-Larson, P. R., &Lohrengel, C. F. (2014):An Addendum To “A New Tool For Climatic Analysis Using Köppen Climate Classification”. Journal Of Geography, 113(1), Pp. 35-38.
19-Lohmann, U., Sausen, R., Bengtsson, L., Cubasch, U., Perlwitz, J., &Roeckner, E. (1993):The Köppen Climate Classification As A Diagnostic Tool For General Circulation Models. Climate Research, 3, Pp. 177-193.
20-Peel, M. C., Finlayson, B. L., & Mcmahon, T. A. (2007):Updated World Map Of The Köppen-Geiger Climate Classification. Hydrology And Earth System Sciences Discussions, 4(2), Pp. 439-473.
21-Petersen, J.F., D. SACK, R.E. GABLER, (2012): Physical Geography. Brooks/Cole Cengage Learning, Belmont, Pp. 646.
22-Rohli, R.V., A.J. VEGA, (2012): Climatology. 2nd Ed. – Jones &Bartlett Learning, Udbury, Pp. 425.
23-Sattari, M. T., Rezazadeh-Joudi, A., &Kusiak, A. (2017):Assessment Of Different Methods For Estimation Of Missing Data In Precipitation Studies. Hydrology Research, 48(4), Pp. 1032-1044.
24-Shamshad, K. M. (1988):The Meteorology Of Pakistan: Climate And Weather Of Pakistan. Royal Book Company.
25-Stern, H., De Hoedt, G., &Ernst, J. (2000):Objective Classification Of Australian Climates. Australian Meteorological Magazine, 49(2), Pp. 87-96.
26-Tularam, G. A., &Ilahee, M. (2010):Time Series Analysis Of Rainfall And Temperature Interactions In Coastal Catchments. Journal Of Mathematics And Statistics, 6(3), Pp. 372-380.
27-Wang, M., &Overland, J. E. (2004):Detecting Arctic Climate Change Using Köppen Climate Classification. Climatic Change, 67(1), Pp. 43-62.
28-Ying, S., Xue-Jie, G., &Jia, W. (2012):Projected Changes In Köppen Climate Types In The 21st Century Over China. Atmospheric And Oceanic Science Letters, 5(6), Pp. 495-498.
29-Young, K. C. (1992):A Three-Way Model For Interpolating For Monthly Precipitation Values. Monthly Weather Review, 120(11), Pp. 2561-2569.
30-Yan, X., &Su, X. (2009):Linear Regression Analysis: Theory And Computing. World Scientific, London, Vol. 1–2.