تحلیل حرارتی سایت ساختمان‌های ساحلی با راهبرد طراحی تاب‌آوری اقلیمی مطالعه موردی: شهر ساحلی نور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

چکیده

ساختمان‌های ساحلی همواره در معرض آسیب‌پذیری با امواج، رطوبت و خوردگی می‌باشند که تاب‌آوریآن‌ها نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها دارد. تاب‌آوری اقلیمی با یک استراتژی جامع و سازگار توانایی کاهش خطر را در فرایند طراحی سایت و فیزیک ساختمان داشته و به بهبود تصمیم‌ گیری‌ها در واکنش‌های اضطراری کمک می‌کند. این پژوهش از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و باتوجه به داده و مدل خروجی، از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیق پژوهشی[1] قرار دارد. یافته‌های پژوهش در محدوده ساحلی نور با نرم‌افزار اکوتکت نشان می‌دهد، تاب‌آوری محدوده پژوهش از نوع سازگاری با ضریب 94/0 است که بیانگر تاب‌آوری اقلیمی ساختمان در بحران‌های اقلیمی است. این ضریب با نوع و جهت سایتمتفاوت و کمتر از یک است. ضریب تهویه برای تعویض هوای مصرف شده 24/2 وات بر مترمربع در ساعت می‌باشد. شاخص بار حرارتیبرای تعیین کنترل انرژی در ساختمان 5/15 و بار برودتی 21 درجه سانتی‌گراد است. برای افزایش تاب‌آوری اقلیمی ساختمان، طراحی غیرفعالجرم حرارتی با زمان تأخیر کمتر، پنجره‌های بخش جنوبی و شرقیبرای افزایش بار حرارتی در زمستان و پنجره‌های شمالی و غربی برای ایجاد تهویه طبیعی و افزایش بار برودتی در تابستان پیشنهاد می‌شود.



1-Investigative

کلیدواژه‌ها


پیرمحمدی محمد، وحید رفیعی (1394): تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان و راه رسیدن به طراحی پایدار، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی به توسعه پایدار- مرداد 1394.
2-کتابچه اداره آمار سازمان برنامه بودجه استان مازندران-ص 243.
3-مدی، حسین (1390): راهنمای کاربردی اکوتکت اتودسک، چاپ اول، زمستان 90، نشر پندار پارس.
4- مرادی، ساسان (1392): تنظیم شرایط محیطی، ویرایش سوم، چاپ نهم،پائیز 92، انتشارات آرمان‌شهر.
5- ملأ صالحی ودیعه و هومن شمالی (1393): بررسی ویژگی‌های معماری و اقلیمی شهرهای ساحلی دریای خزر با رویکرد اکولوژی نمونه موردی شهر نور، دومین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، 93.
 
6- AlfraidiYahya, Abdel Halim Boussabaine(2015):Design Resilient Building Strategies In Face Of Climate Change, World Academy Of Science, Engineering And Technology International Journal Of Civil, Environmental, Structural, Construction And Architectural Engineering Vol:9, No:1, 2015
7- Bellinson Ryan &Eric Chu, (2019):Learning Pathways And The Governance Of Innovations In Urban Climate Change Resilience And Adaptation, Journal Of Environmental Policy &Planning ISSN: 1523-908X (Print) 1522-7200 (Online) Journal Homepage: Http://Www.Tandf Online. Com/ Loi/Cjoe20.
8-Dave Malay, Arvind Varshney& Peter Graham, (2012): Assessing The Climate Change Adaptability Of Buildings, Accarnsi Discussion Paper NodeBuilt Environment, Innovation And Institutional Reform, P P 1-47.
9-Erkens.G T. Bucx, R. Dam, G. De Lange, AndJ. Lambert,(2015):Sinking Coastal Cities, Proc. IAHS, 372, 189–198, 2015 Proc-Iahs.Net/372/189/2015/ Doi:10.5194/Piahs-372-189-2015.
10-FernándezCintaLomba,JosuneHernantesAndLeireLabaka(2019):Guide For Climate-Resilient Cities: An Urban Critical Infrastructures Approach,Sustainability 2019, 11, 4727; Doi: 10.3390/Su11174727,Pp1-19
11-Gardiner Edward P, David D. Herring &James F. Fox,(2019):The U.S. Climate Resilience Toolkit: Evidence Of Progress, Climatic Change (2019) 153:477–490, Https:// Doi.Org/ 10.1007/S 10584-018-2216-0.
12- IPCC,(2019):SecretaríaDel IPCC C/O OMM 7 Bis, Avenue De La Paix C.P: 2300 CH-1211 Genève 2 SuizaTelephone: +41 22 730 8208/54/84 Fax: +41 22 730 8025 / 13 CorreoElectrónico: IPCC-Sec@Wmo.IntWww.Ipcc.Ch.
13- Lee Tae Cheol,Takashi Asawa, Hidenori Kawai, Rihitu Sato, Yukari Hirayama, Isamu Ohta, (2017):Multipoint Measurement Method For Air Temperature In Outdoor Space And Application To Microclimate And Passive Cooling Studies For A House, Building& Environment 114(2017) 267-280.
14- Liu. Siqi, Jing Wang (2019):Climatic Adaptability Design Strategy Of Residential Zones, Based On Climate Consultant And Ecotect Analysis-- Taking Weidong New Town Community As An Example, 2019 International Conference On Oil &Gas Engineering And Geological Sciences IOP Conf. Series: Earth And Environmental Science 384 (2019) 012017 IOP Publishing Doi:10.1088/1755-1315/384/1/012017
15- LACY Rodolfo,(2018):Climate-Resilient Infrastructure, OECD 2018 ISSN 2309-7841.
16-Meybeck Alexandre, JussiLankoski, Suzanne Redfern, Nadine Azzu And Vincent Gitz,(2012): Building Resilience For Adaptation To Climate Change In The Agriculture Sector, Food And Agriculture Organization Of The United Nations Organization For Economic Co-Operation And Development Rome, 2012, Isbn 978-92-5-107373-5
17-NYC Mayor’s Office Of Recovery And Resiliency, (2019): Climate Resiliency Design Guidelines - Version 3.0.
18-Rajkovich Nicholas B., YasmeinOkour,(2019):Climate Change Resilience Strategies For The BuildingSector: Examining Existing Domains Of Resilience Utilized By Design Professionals,Sustainability 2019, 11, 2888; Doi:10.3390/Su11102888.
19-Stevens Amanda,Nicholas B. Rajkovich, (2019):Climate Adaptation By Design: Overview ForNew York State Building Professionals, Final Report| Report Number 18-11c | May 2019, PP: 1-44
20-Sinay Laura, And R. W. (Bill) Carter, (2019):Climate Change Adaptation Options For Coastal Communities And Local Governments, Climate 2020,8,7; Doi:10.3390/Cli8010007 Www.Mdpi.Com/Journal/Climate
21-UNFCCC Adaptation Calendar,(2015):Building Climate Resilience InUrban Areas, United Nations Framework Convention On Climate Change, Unci.Int.
22-Wilson Michael T.,(2019):Assessing Voluntary Resilience Standards And Impacts Of Flood Risk Information, Building Research &Information ISSN: 0961-3218 (Print) 1466-4321 (Online) Journal Homepage: Https://Www.Tandfonline.Com/Loi/Rbri20