تحلیل مکانی خطر زمین لغزش با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک با استفاده از مدل جنگل تصادفی (مطالعه موردی شهرستان لارستان در استان فارس )

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد لارستان

چکیده

با توجه به توانایی تکنیک های داده کاوی، کاربرد آنها در رشته های علوم زمین گسترش فراوانی داشته است. هدف از پژوهش پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، در لارستان فارس است. جنگلهای تصادفی یک نوع مدرن از درخت - پایه هستند که شامل انبوهی از درخت های کلاس بندی و رگرسیونی می باشند. الگوریتم جنگل تصادفی مبتنی بر دسته ای از درخت های تصمیم است و در حال حاضر یکی از بهترین الگوریتم های یادگیری است. برای انجام پژوهش حاضر لایه های اطلاعاتی درجه شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، شکل شیب، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، بارندگی، لیتولوژی و کاربری اراضی به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش شناسایی و نقشه های آن در نرم افزار ArcGIS10/2 رقومی و تهیه گردیدند. سپس با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، ارتباط بین عوامل مؤثر و موقعیت زمین لغزش هاو وزن هر یک از آنها در نرم افزار آماری R محاسبه و در نهایت جهت تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه مورد مطالعه به محیط GIS منتقل گردید. نتایج ارزیابی دقت روش پهنه بندی با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی و ۳۰ درصد نقاط لغزشی استفاده نشده در فرآیند مدل سازی، بیانگر دقت عالی مدل جنگل تصادفی با سطح زیر منحنی 8/98درصد است. توصیه اجرایی جهت کاهش خطر پایدار سازی مناطق ناپایدار و دوری جستن از این مناطق است.و هرگونه برنامه ریزی در توسعه آتی عناصر کالبدی زیر ساختی شهری باید باتوجه به احتمال سانحه زمین لغزش صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها