بررسی عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش

نوع مقاله: علمی پژوهشی وزارت علوم

نویسندگان

1 استادیار مهندسی آب- دانشگاه بیرجند

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

چکیده

مدل‌های GCM تفاوت آشکاری در برآورد متغییرهای هواشناسی دارند. بدین منظور در این تحقیق قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییراقلیم ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از سه دوره آتی و دوره پایه و دو سناریو RCP 4.5 و RCP 8.5 برای تعیین متغیرهای هواشناسی مدل‌های GCM بررسی شد. نتایج نشان داد که برای بارش، مدل CESM1-CAM5 و CANESM2 دارای باندجعبه ای بزرگ و قطعیت کم و مدل-های BNU-ESM و MIROC-ESM-CHEM دارای قطعیت بیشتری نسبت به بقیه مدل‌ها هستند. در مورد دمای کمینه و دمای بیشینه، مدل‌های سری GFDL کمترین قطعیت و سری GISS-E2 دارای بهترین قطعیت می‌باشند. نتایج نشان داد که قطعیت مدل‌ها برای برآورد دمای کمینه و دمای بیشینه نسبت به بارش بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر اینکه سناریو 5/8 نسبت به سناریو 5/4 متوسط تغییرات دمای بیشتری را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد در سناریو 5/8 انحراف مدل‌ها نسبت به مقدار متوسط نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها