ارتباط بین سازندهای زمین شناسی و فرم منحنی میزان نقشه های توپوگرافی در بخشی از البرز شمالی و جنوبی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

تهیه نقشه‌های ژئومورفولوژی مستلزم صرف وقت و هزینه‌های زیاد برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مواد مادری و لندفرم‌هاست. ثبت ویژگی های مواد مادری در نقشه های ژئومورفولوژی معمولا بر اساس نقشه های زمین‌شناسی، عملیات صحرایی و تفسیر عکس های هوایی صورت می‌گیرد. اما با توجه به اینکه مقاومت سنگ ها در برابر فرسایش متفاوت است، شناسایی و تفکیک آنها به کمک نقشه های توپوگرافی 1:25000 و با مطالعه فرم منحنی میزان امکان پذیر می‌باشد. هدف از این تحقیق شناسایی فرم های منحنی میزان نقشه های توپوگرافی به کمک تفسیر بصری و یافتن ارتباط آن با سازندهای زمین شناسی منطقه در بخشی از البرز شمالی و جنوبی است. برای این منظور، فرم های منحنی میزان موجود شامل منحنی صاف، سینوسی ساده، سینوسی بلند و کشیده، سینوسی متراکم و پنجه ای و همچنین منحنی پالسی در نقشه های توپوگرافی منطقه تفکیک و طبقه بندی شده و با نقشه سازندهای منطقه که به کمک نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100000 سازمان زمین شناسی کشور تهیه شد، همپوشانی گردید. برای تحلیل ارتباط بین آن ها از آزمون‌های آماری کای دو( ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرم های منحنی میزان سازندهای زمین شناسی منطقه در سطح 0.01 تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. فرم‌های منحنی میزان صاف و ساده در سنگ‌های سخت و مقاوم و فرم‌های سینوسی متراکم در سازندهای سست غلبه داشته و از مقدار مورد انتظار بیشتر هستند. بنابراین می توان از نقشه های توپوگرافی برای تهیه اطلاعات مواد مادری نقشه های ژئومورفولوژی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها